+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Det er altid vigtigt at kontakte en advokat som kan nærlæse Jeres sag og tage kontakt til de autoriserede teknikere, for at få lavet en detaljeret beskrivelse over de fejl og mangler der er i bygningen, og hvilke af dem der er alvorlige.

Din advokat vil sende en burofax (det er en måde at få bevis på hvad det afsendte indeholder, dato, samt navn på den person som modtager det), eller han/hun vil sende en begæring via notaren til bygherren om at få oprettet de skader der er, (det er altid bedst hvis man kan undgå en retsag og få løst problemerne på venskabelig vis).  Den tidsfrist man normalt giver til at få udbedret skaderne, er på en måned.

Før den nu gældende lov om byggeplanlægning trådte i kraft, var arkitektens og bygherrens ansvar beskrevet i ”codigo civil” (civilretten), specielt i artikel 1.591, hvor rettens bestemmelser også omfattede alle fra bygningskonstruktør (teknisk arkitekt), til promotor.

Alle disse svarede solidarisk for skader og ødelæggelser på en bygning, forudsat at det skete indenfor 10 dage efter at byggarbejdet var færdigt, og forudsat at man ikke på enkel vis kunne tilskrive dette ansvar.

Hvad er ØDELÆGGELSE: Det er ikke kun fejl og mangler på ejendommen, men også fejl og mangler i selve konstruktionen, såsom revner og sprækker, afskalninger, fugt, etc. som er alvorligere end simple skavanker og som viser vigtige konstruelle fejl.

Loven om byggeplanlægning ”La Ley de Ordenación de la Edificación” 38/99 af 5. November, ændrer på tidsfristen for den garanti som vi tidligere nævnte, så den nu siger at  tidsfristen for garantien er:

  1. Ti dage for materielle skader på bygningen forårsaget af fejl og mangler som skader fundament, støttefunktion, bjælker, smedning, bærende mure, eller andre strukturelle elementer som direkte bringer bygningens mekaniske modstandskraft  og stabilitet i fare.
  2. Tre år for materielle skader i bygningen forårsaget af fejl og mangler i de opførende dele, eller de installationer som foranlediger til overtrædelse af krav om beboelighed.
  3. Et år for materielle skader forårsaget af fejl og manger under opførelsen som påvirker grundbegreberne for afslutning og færdiggørelse af arbejdet.

Tidsfristen som man regner med, går fra den dag ejeren overtager bygningen efter afsluttet byggearbejde.

Hvordan beregnes denne frist?

Man må skelne mellem to forskellige sager for at udregne denne tidsfrist:

  • Bygninger opført før 6. Maj år 2000: Her regnes der fra den dag de blev opført.
  • Byggeri eller bygninger opføft efter denne dato: Her regnes der fra den tid hvor man overtager bygningen. Der er meget normalt, feks. ved opførelse af boligblokke, at der går mere end et år fra blokken er færdig, og man stadig ikke har underskrevet skødet, feks. fordi kommunen endnu ikke har udstedt ibrugtagningstilladelsen. I dette tilfælde tæller fristen fra den dag vi får nøglen og har adgang til boligen.

Til hvem kan man klage over ansvarligheden?

Til personerne rent fysisk (enkeltmandsfirmaer/selvstændige erhvervsdrivende) eller juridisk (anpartsselskaber/aktieselskaber), som tager del i byggeriet er ansvarlige overfor ejerne og tredieperson som køber blokkene eller dele deraf (feks. når de køber en lejlighed), for de skader der opstår.

Hvad sker der når problemerne feks. opstår p.g.a. kvaliteten på cementen?

Bygherren er direkte ansvarlig for de materielle skader på bygningen forårsagediget af beskaffenheden af enhver form for produkter til byggeriet, som han har bestilt og accepteret.
Bygherren kan derefter klage til dem der har leveret produkterne.

Hvordan finder man ud af hvad der er ødelæggelser og skader?

Måden hvorpå man finder ud af det er ved at bruge en ekspert i matrialerne, som kan sige om problemerne er opstået som følge af planen, som følge af arkitkten, som følge af den tekniske arkitekt, eller som følge af den grund bygningen er opført på; Oftest opstår problemerne fordi byggeriet er for dårligt opført; men i alle tilfælde er det meget vigtigt at have en teknikers rapport for at vide hvem man skal klage til.

Det bedste er at spørge både notaren og arkitekten, eller en autoriseret tekniker til at tage ud til bygningen for at se på problemerne samtidig, for i tilfælde af at man kommer til at gå rettens vej, at man kan undgå at modpartens advokat bestrider rapporten, ved at notaren bekræfter skaderne i samme øjeblik rapporten bliver lavet og teknikeren giver sit besyv med som eksperten.

Findes der tilfælde hvor man ikke kan søge ansvarlighed?

Man kan ikke søge ansvarlighed hvor skaderne er som følge af tilfældigheder, force majure, hvor det er forårsaget af tredieperson, eller ved egen skade.