+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Förordningen 60/2010 från den 16:e mars godkänner stadsplaneringens disciplinära bestämmelser i Andalusien.

Artikel 92.2.a) från de andalusiska stadgarna, anger att kommunfullmäktige ansvarar för den urbana disciplinen och är ansvariga inför Junta de Andalucía. Tyngdpunkten av dessa nya regler är placerad på den restriktiva del av lagen, det vill säga höga böter och rivningsorder.

Artikel 27 fastställer kraven för att skriva in din fastighet i fastighetsregistret. Du måste ha ett bosättningsintyg från kommunen och ett intyg för slutförandet av byggnadsarbetet (Fin de Obra). Dessa certifikat visar att det arbete som har utförts på fastigheten, oavsett om det är en utbyggnad eller ett tillägg av en simbassäng, motsvarar de planer som ursprungligen lämnades in till kommunhuset. Intyget på slutförandet av arbetet ges när arkitekten presenterar en kopia på bygglovet och certifikatet som har attesterats av kollegiet av arkitekter, och dessa är godkända. Vid kompletteringen av en nybyggnation måste handlingarna undertecknas på notarius publicus. Det andra kravet för inskrivning i fastighetsregistret är inlämningen av en kopia på ”byggnadsboken” ”Libro del Edificio”. Om fastigheterna inte är registrerade hos fastighetsregistret i sin nuvarande form kommer det att bli mycket svårsålt.

För att kunna få vatten och el till fastigheten måste du ha ett bosättningsintyg. Medan byggnads- eller restaureringsarbete görs, kommer leverantörerna normalt ge ett tillfälligt kontrakt fram tills dess att byggnadstillståndet går ut.

Förordningen 60/2010 från den 16:e mars reglerar procedurerna, bland annat, för att upphäva byggen och se över licenser, konstruktioner som inte har de berörda licenserna, order att återlämna fastigheten eller marken till sitt ursprungliga skick, inklusive rivnings-och återuppbyggnadsorder . Kommunen kan inleda procedurer för överträdelse av stadsplanering och sanktionsfrågor. Registratorerna vid fastighetsregistret måste underrätta rådet, som ansvarar för stadsplanläggningen,   vid ansökningar för inskription i fastighetsregistret om de fastigheter som har licenser eller de som inte behöver licenser, när de kan stå i strid med stadsplaneringsföreskrifterna eller territoriella regler. Förseelserna kan klassificeras som: smärre förseelser, sådana där leverantörer av vatten och el inte ber om licenser. Mer allvarliga överträdelser: där byggnader byggs utan tillstånd eller omvandling av markanvändning som strider mot stadsplaneringsreglerna. Mycket allvarliga överträdelser: omfattar de urbana delområdena på mark som inte ska byggas på och de som inte har de nödvändiga byggloven för att legaliseras vid ett senare tillfälle. Dessa specifikt är där marken är klassad som skyddad obebyggd mark, kustområden, parker och byggnadsminnen. Bestämmelser om påföljder för dessa typer av brott finns i kapitel III i avdelning VII i lag 7/2002 från den 17:e december, eller i artiklarna 207 och 208,3 i denna lag. Om inte överträdelsen särskilt anges i denna nämnda lag kommer stadsplaneringsbrottet straffas på följande sätt: Mindre överträdelser kan variera från böter på 600€ till 2999€, allvarliga brott kan variera från böter på 3000€ till 5999€; och mycket allvarliga brott kan variera från 6000€ till 120,000€ euro. Komplimenterande regler för sanktioner finns i artikel 216, 217 och 221 i lag 7/2002  från den 17:e december som kan öka påföljden upp till det belopp som personen har gjort i vinst, enligt artikel 72.

De nya förordningarna lägger en särskild vikt i godkännandeförfarandet av planer från arkitekternas kollegie som ska kontrollera att planerna överensstämmer med stadsplaneringens föreskrifter. Dessa anges i artikel 6 i föreskrifterna och de omfattar placeringen av byggnaden inom tomten, var den är och hur långt den ligger ifrån gränserna och avståndet mellan byggnader. Markanvändningen, vilken typ av byggnad det är, höjden på byggnaden och hur mycket av tomten byggnaden tar upp. De typer av dokument som är föremål för stadsutvecklingskontrollen är de som inkluderar bygge, rivningar, och uppdelningen av fastigheter. Godkännandet är en stämpel som sätts på planer som behöver kommunalt stadsplaneringstillstånd enligt artikel 8 i förordningarna. Om det visar sig att det inte finns några allvarliga stadsplanerings-överträdelser, då blir godkännandet stämplat på planerna, enligt artikel 14 i de urbana disciplinära reglerna. Men om det finns överträdelser och arkitekten vägrar att rätta sina planer då ges inget godkännande. Branschorganisationer, såsom arkitekternas kollegium, kommer att förneka stöd när planerna inte innehåller de förutsättningar förordningarna anger och de kommer att kontakta de lokala myndigheterna om de tror att ett stadsplaneringsbrott har begåtts. Stadsplaneringsavdelningen kommer då att vidta relevanta åtgärder inför sådana överträdelser.

Om du har en fastighet i Andalusien, rekommenderar vi att du kontrollerar att beskrivningen i fastighetsregistret  (Nota Simple) överensstämmer med den faktiska fastigheten. Vi märker ofta att våra kunder har problem att sälja sina fastigheter på grund av ej inskrivna ombyggnader de har gjort eller pooler de har byggt. Om du är osäker kontakta din advokat för att diskutera frågan.