+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Lagen 5/2010 introducerar några ändringar i artiklarna 319 och 320 i strafflagen som reglerar brott mot stadsplanering. Artiklarna är i stort sett oförändrade med undantag för en ökning av påföljder. Syftet med ändringarna är att harmonisera spansk lag med den allmänna EU-lagstiftningen, men framför allt för att öka sanktionerna mot gärningsmän i syfte att stoppa illegala byggen (till exempel bygge av hus på landsbygden), som i några områden i Spanien når en alarmerande nivå.

Artikel 319, sanktioner för olagliga konstruktioner

Artikel 319 är uppdelad i fyra avsnitt. Första avsnittet anger påföljderna för initiativtagare, byggarbetare eller yrkesverksamma inblandade i ett olagligt bygge på skyddat område (till exempel naturreservat) eller på offentlig mark avsedd för grönområden och vägar. Straffpåföljderna kan vara allt från 18 månader till 4 års fängelse, ytterligare böter från 12 till 24 månader och näringsförbud från 1 till 4 år. De böter som bestäms blir tre gånger vinsten som gjorts av bygget.

Andra kapitlet anger påföljderna för initiativtagare, byggarbetare eller yrkesverksamma som deltar i ett olagligt bygge på icke-urbaniserad mark (till exempel på landsbygden eller på jordbruksmark). Straffpåföljderna kan vara allt från 1 till 3 års fängelse, ytterligare böter från 12 till 24 månader och näringsförbud från 1 till 4 år. De böter som bestäms blir tre gånger vinsten som gjorts av bygget.

Kapitel tre anger att i varje enskilt fall ska domaren eller domstolen kunna beordra den anklagade parten att återställa marken till dess tidigare tillstånd, samt begära en rivning av bygget och betalning av skadestånd och ränta till tredje part i god tro.

Kapitel fyra granskar specifikt sanktioner mot ”juridiska personer” (enheter som företag och andra organisationer, annat än fysiska personer). Straffet kan  variera mycket från rent ekonomiska straff till  fullständig nedläggning av organisationen. Det kan också inkludera upphävande av aktiviteter för upp till 5 år, näringsförbud och i särskilda fall straff för ledningen.

Inom ramen för artikel 319 är en promotor  den som bestämmer, finansierar (med hans egna eller andra personers medel) eller planerar ett olagligt bygge. Detta skulle kunna omfatta en enskild person, en professionellt arbetande person i fastighetsbranschen, ett företag eller en förvaltning. De yrkesverksamma är alla de personer som deltar i förvaltningen eller ger assistans i bygget. Detta kan innefatta både arkitekter och tekniska arkitekter. Byggarna är naturligtvis de som har hand om det praktiska genomförandet av byggandet.

Artikel 320, avvikelser i stadsplaneringen och brist på handling.

Artikel 320 fokuserar på ”prevaricación urbanistica”. Avvikelser i stadsplaneringen är ett brott där en offentlig tjänsteman (en borgmästare, stadsarkitekt eller någon annan inom den offentliga förvaltningen) godkänner  ett projekt, utfärdar tillstånd, omdefinierar tomter eller tillåter byggen medveten om att det går emot den regionala stadsplaneringen. Det anses också vara avvikelser när den offentliga tjänstemannen inte verkställer obligatoriska kontroller, blundar för överträdelser som sker på områden som tillhör deras jurisdiktion eller inte rapporterar eller anmäler olagliga byggen när han är medveten om deras existens.

Straffet för denna typ av brott är allt från 18 månader till 4 års fängelse och ytterligare böter från 12 till 24 månader.

Viktiga beaktanden

  1. För allvarliga administrativa överträdelser, och om inte de regionala lagarna anger annat, är preskriptionstiden 4 år. Det finns ingen preskriptionstid för grönområden, skyddade områden eller naturparker. Med andra ord finns det ingen tid efter vilken det blir möjligt att legalisera fastigheten. Om du bygger ett hus olagligt kan det rivas när som helst, även flera decennier efter byggandet.
  2. Om bygget utfördes före 1990, dvs innan verkställandet av lagen ”Ley del Suelo 8/1990”, kan det ha möjligheter att legaliseras. Du bör fråga en spansk advokat om hjälp med det förfarande som kommer att kräva rapporter från arkitekter.

Några råd

Anlita alltid en advokat vid försäljning eller köp av fastigheter, detta för att kontrollera skulder, transaktionens laglighet och att alla tillstånd är i ordning. Om du har någon misstanke relaterad till lagligheten av din bostad (speciellt om den är byggd på landsbygden efter 1990) kontakta så snart som möjligt en spansk advokat specialiserad på fastighetsrätt.