+34 958 63 01 14 [email protected]

Det er mere og mere almindeligt i dag at se advokater fra lande i EU, der kræver fuldbyrdelse af straffedomme, afsagt af domstole i andre EU lande. For eksempel, hvis din debitor er flyttet til Spanien, uden at efterlade aktiver i sit hjemland, kan du stadig få håndhævet den juridiske afgørelse i Spanien. Et andet almindeligt eksempel er forældremyndighed efter en skilsmisse, når den ene af forældrene flytter til et andet land med børnene, og således bryder tidligere retskendelser i et andet land.

Definitioner

”Fuldbyrdelse af udenlandske domme” er anerkendelsen og fuldbyrdelsen i et land, af domme afsagt i et andet land. ”Anerkendelsen” optræder, når domstolene i et land accepterer en retsafgørelse taget i et andet land og udsteder en retskendelse i næsten identiske vendinger, uden domsforhandlinger med materialet fra den oprindelige retsag. Domstolene i det første land kan derefter søge om fuldbyrdelse i det andet land og den anerkendende domstol vil give de hensigtsmæssige ordrer, for at gøre den oprindelige dom effektiv.

Som et eksempel, hvis den udenlandske dom er en økonomisk dom, og debitor har aktiver i det anerkendte land, har kreditor ved dom adgang til alle håndhævede midler, som hvis sagen var opstået i det anerkendte land, som f.eks. ved retslige salg.

Traktater

I Spanien anerkendes udenlandske domme baseret på bilaterale eller multilaterale traktater eller aftaler.

For EU lande fjerner regulering nr. 44/2001, vedtaget af Rådet for Det Europæiske Fællesskab den 22. december 2000 barrierer, der vanskeliggør den frie håndhævelse af lov og bevægelighed af retsafgørelser i civile og kommercieller sager i hele EU. Danmark fravalgte i første omgang denne regulering, men ratificerede aftalen senere med ikrafttræden for Danmark den 1. juli 2007.

For de fleste lande udenfor Den Europæiske Union følger Spanien Haag Konventionen af 21. oktober 1976 (den trådte i kraft i Spanien den 3. april 1997). Bilaterale aftaler regulerer udenlandske domme mellem Spanien og de følgende lande: Colombia, Uruguay, Israel, Brasilien, Mexico, Kina, Bulgarien, Marokko, Rumænien, Thailand, El Salvador, Tunesien og Rusland.

Anerkendelse

Spansk lovgivning kræver, at alle retslige afgørelser meddeles den anden part forud for fuldbyrdelsen. Dette er for at give mulighed for appel eller for at indgå en aftale uden, at det er nødvendigt at håndhæve dommen.

Den spanske civile retsplejelov kræver, at alle dokumenter, der skal indgives for den spanske domstol, bliver oversat til spansk. Derfor er det absolut nødvendigt at oversætte retsafgørelsen til spansk. Det er vigtigt at bemærke, at den anden part derfor kan anfægte en normal oversættelse, og selv om det ikke er strengt nødvendigt, vil en edsvoren oversættelse være påkrævet. En ”apostille” (officiel påtegning) er nødvendig i de fleste tilfælde.

Man kan påbegynde procedure på forskellig måde inklusive gennem det spanske justitsministerium, konsulatet, ved hjemlandets domstole eller en advokat i Spanien. Denne sidste mulighed er den sikreste og mest problemfri, eftersom nogen personligt vil følge din sag op og give dig løbende opdateringer.

Proceduren for at udføre udenlandske domme starter med en anmodning fra den anklagende part, der giver en kort forklaring af kendsgerningerne og det retslige grundlag for disse, i henhold til artikel 549 i lovgivningen om proceduren i spanske civilret og vedlagt de dokumenter, der er fastsat i artikel 550: dommen, den spanske oversættelse, dokumenterne, der beviser at den omtalte dom er fast og at den er meddelt til debitoren.

I det øjeblik den udpegede kompetente spanske domstol godkender den udenlandske dom, kan proceduren om fuldbyrdelse begynde.

Fuldbyrdelse

I Spanien er samme domstol, som anerkender den udenlandske dom, ansvarlig for håndhævelsen (som i artikel 545 i den spanske lovgivning om proceduren for civilret).

Detaljerne i proceduren om håndhævelsen kan variere efter arten af dommen. I tilfælde af retslige økonomiske krav, vil den spanske domstol give en frist på 10 dage, for at den anklagede kan afvise fuldbyrdelsen med de motiver, der er etableret i artikel 556 og 559 i den spanske lovgivning om procedure for civilret (forældelse, betalings- eller afbetalingsaftaler og manglende evne) Når denne periode er afsluttet, har kreditor 5 dage til at fremlægge et svar mod debitors opposition. Retten vil derefter træffe en endelig afgørelse, som fastslår, at proceduren fortsættes, og at de beslaglagte varer overgives til kreditor eller at afvise beslaglæggelsen, der fandt sted.

Disse procedurer kan være ret indviklede. Derfor er det altid bedst at søge råd hos en spansk advokat, der er fortrolig med international lovgivning og fremgangsmåder.