+34 958 63 01 14 [email protected]

Der er et velstruktureret system af love for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd i Spanien.

På den ene side er staten ansvarlig for love i forbindelse med beskyttelse af vildt, sanktioner ved dyremishandling på alle niveauer, sanitære krav for husdyr og landbrugsdyr, lige som der er særlige love, der har til formål at regulere ejerskab af husdyr, som kan være aggressive.

På den anden side har de autonome regioner og rådhuse specifikke love, til lokal anvendelse, om beskyttelse og velfærd for husdyr. Kompetencen for regionerne omfatter følgende aspekter:

 • Generelle regler, der gælder for alle husdyr, så som den minimale pleje de skal have, hvordan de skal behandles, sanitære aspekter og transport af dem, samt regler for salg og handel med dyr.
 • Regler for ejerskab og behandling af kæledyr med hensyn til de hygiejniske-sundhedsmæssige krav, der skal overholdes og konsekvenserne af at efterlade dyr, samt regler for indsamling af forladte dyr, aflivning, sterilisering og andre normer, der skal overholdes af de steder, der midlertidigt tager sig af de forladte dyr.
 • Regler for den oprindelige fauna, i forbindelse med tilfangetagning, jagt, besiddelse, handel, salg og import samt udstopning og udstillinger.

Loven i Andalucien

Autonomregeringen i Andalusien ajourførte loven om beskyttelse og velfærd for dyr med lov nr. 11/2003 af den 24. november. Den lov var et stort skridt fremad, og dækker aspekter i forbindelse med minimale sanitære forhold, transport, vaccinationer og identifikation blot for at nævne nogle få.

Et resume af loven

I praksis håndhæver loven en række forpligtelser for ejeren og for folk, der tager sig af husdyr.

Den person, der passer et kæledyr, har følgende forpligtelser:

 1. At holde dyret i gode sanitære og hygiejniske forhold, overholde alle de obligatoriske veterinære behandlinger og bistå kæledyret med hjælp fra en kvalicificeret dyrlæge
 2. At give kæledyret en passende bolig med hensyn til størrelse, race og arter
 3. At fodre det med en passende kost for en sund udvikling
 4. At beskytte kæledyret mod aggressioner og farlige situationer, eller ubehageligheder fra andre dyr eller mennesker
 5. At undgå at kæledyret angriber andre dyr eller mennesker, eller at det forvolder anden skade
 6. At meddele myndighederne, hvis kæledyret forsvinder

Ejeren af et kæledyr har følgende forpligtelser:

 1. At indhente tilladelser, bevillinger og godkendelser i forbindelse med det pågældende dyr
 2. At indskrive kæledyret på rådhuset i henhold til de specifikke love om racer. Det er obligatorisk for hunde og katte

Derudover forbyder loven:

 1. At mishandle det, fysisk aggressivitet eller enhver anden praksis, der fremkalder lidelse eller uberettiget skade.
 2. At efterlade dyr
 3. At holde dyret et sted eller på et område, der er uegnet, set ud fra et hygiejnisk synspunkt, eller er uegnet med hensyn til dyrets størrelse, race, art eller behov for pleje
 4. Brug af æstetiske lemlæstelser
 5. Aflivning uden at tilgodese de betingelser, loven kræver
 6. Altid at holde kæledyret bundet eller have det på et begrænset areal (med specifikke undtagelser vedtaget i loven)
 7. At donere kæledyr i reklameøjemed, som præmier eller anden form for gevinst, bortset fra ejerens bevidste og ansvarlige køb af dyret
 8. At anvende kæledyr i forsøg, der ikke er godkendt af den nuværende lovgivning
 9. At sælge kæledyr til personer under 16 år eller til ikke tilstrækkeligt habile personer
 10. At sælge kæledyr udenfor de regulerede og anerkendte områder
 11. At give dyret en hvilken som helst form for stoffer, der skaber unødige lidelser, eller give nogen form for uautoriserede midler, især under en konkurrence
 12. At tvinge et dyr under 6 måneder til at arbejde, hvis det er sygt, træt, underernæret eller drægtigt
 13. At bruge dyret til træning af et andet dyr til kamp eller angreb
 14. Hundeslagsmål, hanekampe eller anden lignende praksis

Obligatorisk identifikation

Hunde og katte skal være individuelt identificeret med en standard ID mikrochip, der skal være implanteret under huden indenfor 3 måneder fra fødslen. Denne mikrochip bliver implanteret af en autoriseret dyrlæge. Når implantatet af mikrochippen er udført, skal kæledyret indskrives i ”kæledyrs registret” på rådhuset, der hvor dyret normalt opholder sig. Dette skal gøres indenfor 3 måneder efter fødslen, inden 1 måned efter købet eller senest 1 måned efter ændring af bopæl.

Ejeren skal framelde kæledyret senest 1 måned efter dyrets dødsfald eller ændring i ejerforhold.

Denne identifikation vil give myndighederne mulighed for at finde ejeren, hvis dyret efterlades eller bortkommer.

Efterladelse er en strafbar handling

Et husdyr anses for efterladt, hvis det ikke bærer nogen identifikation og det anses for tabt, hvis det løber alene rundt uden overvågning. Når kæledyret bliver fundet af myndighederne, vil ejeren have 5 dage til at afhente det på internatet. Ejeren vil blive afkrævet de udgifter, der har været på internatet.  Hvis kæledyret ikke er afhentet indenfor 10 dage, vil det blive betragtet som efterladt, og det vil blive klargjort med det formål at blive adopteret af en anden ejer. Under alle omstændigheder vil ejeren være ansvarlig, og kan tilkendes en bøde for at have efterladt kæledyret.

Hvis der efter en periode, der fastsættes af det lokale rådhus, ikke er fundet en ny ejer til kæledyret, kan administrationen af internatet beslutte at aflive dyret.
Dette vil blive gjort af en autoriseret dyrlæge på en human måde, og under fuld bedøvelse. Ejeren skal underrettes inden der foretages noget med kæledyret.

Aflivning

Hvis kæledyret er alvorligt sygt, med meget lille chance for af komme sig, eller hvis det aggressive kæledyrs opførsel udgør en fare for ejeren eller for andre mennesker, kan ejeren beslutte sig for at aflive det. Dette kan kun gøres af en autoriseret dyrlæge og vil blive gjort efter hans skøn. Hvis dyrlægen mener, at dyret kan komme sig over sin sygdom, er han berettiget til at nægte at aflive det. Han har også ret til at anmelde ejeren, hvis han finder tydelige beviser på mishandling.

Sanktioner

Sanktionerne for dyremishandling er tydeligt anført i artikel 337 i den spanske straffelov. Enhver mishandling af husdyr, som forårsager død, skader eller fysiske handicap, vil blive straffet med fængsel fra 3 måneder op til et år, og efterfølgende frakendelse af retten til at udøve enhver form for handel eller forretning med dyr i fra et til tre år.

Andre overtrædelser kan straffes med bøder, der går fra 75 € til 30.000 €.

Anmeldelse af mishandling

Spanien og Andalusien har flere juridiske instrumenter til at straffe overgreb på husdyr.

Under alle omstændigheder har enhver, der er vidne til mishandling eller har tilstrækkelige beviser i forbindelse med overtrædelse af loven om husdyrs velfærd, pligt til at anmelde dette til det lokale politi (Policia Local) sundheds- og veterinærmyndighederne i Andalusien regionen eller til den enhed indenfor Guardia Civil, som er ansvarlig for miljøbeskyttelse (SEPRONA). Myndighederne vil foretage en undersøgelse for den kompetente lokale domstol.

For at øge chancerne for succes, skal anmeldelsen understøttes af konkrete data over forseelserne, vidnerne og lovovertræderne. En sådan klage uden støtte af beviser, har generelt ringe eller ingen virkning.