+34 958 63 01 14 [email protected]

I Spanien er arveafgifter reguleret ved lov 29/1987 af 18 december (ændret ved lov 4/2008 af 23 december) som detaljerer beregningsmetoden og de forskellige tilfælde af beløb. Men med lov nr. 21/2001 af 27 december, som regulerer de skattemӕssige og administrative systemer for finansiering af de selvstyrende regioner, bemyndiges regionerne til at give skattenedslag og rabatter.

Resultatet af denne overførelse af retslig myndighed er, at arve- og gaveafgift ikke er ens over hele det spanske territorium, men varierer kraftigt afhӕngig af det sted, hvor de skattepligtige aktiver befinder sig, samt arvingernes og den afdødes bopæl.

Arv for skatteresidente bosat i Spanien

Lov nr. 29/1987 skelner mellem arvinger, der er skatteresidente i Spanien og dem, der ikke er det.

  • Hvis arvingen er skatteresident i Spanien, er han nødt til at betale “impuesto por obligación personal”, hvilket betyder, at han bliver nødt til at betale spansk arveafgift af alle de arvede aktiver, uanset om de er på spansk område eller i udlandet.
  • Hvis arvingen ikke er skatteresident i Spanien, skal han betale “impuesto por obligación real”, hvilket betyder, at han kun skal betale spansk arveafgift af de aktiver, der er beliggende i Spanien.

I begge tilfӕlde er der en risiko for dobbeltbeskatning, afhӕngig af det skattemӕssige hjemsted for hver arving. En advokat med speciale i international arvelov vil kunne hjӕlpe dig gennem denne proces.

Arv i Andalusien

Hvis den afdøde var bosat i Andalusien, og arvingerne er skatteresidente i Spanien, kan de drage fordel af forskellige skattenedsӕttelser.

  1. Hvis den arvede ejendom var arvingens sӕdvanlige bopӕl på tidspunktet for dødsfaldet, vil beskatningsgrundlaget på ejendommen blive reduceret med 99,99%, hvilket gør overførslen af ejendommen til arvingen nӕsten “tax free” (uden afgift).
  2. Der er fritagelse for arveafgift til direkte slӕgtninge eller ӕgtefӕllen til den afdøde, hvis de samlede individuelle aktiver der modtages ikke overstiger 175,000 €, og hvis arvingens samlede formue er mindre end 402,678 €.
  3. Nedsӕttelse af beskatningsgrundlaget med 47,859 €, for arvinger med et handicap på 33% eller mere, på betingelse af, at det samlede individuelle beskatningsgrundlag er mindre end 250,000 €.
  4. Reduktion på 99,99% af beskatningsgrundlaget for arv af virksomheder, selvstӕndige forretning og virksomheds aktier.

Hvis arvingen eller afdøde ikke har bopæl i Andalusien, er skattenedsættelserne meget lavere. I dit tilfælde har du meddelt os, at du er bosat i Danmark, så de eneste nedsættelser, der gælder for dig, vil være 15.956,87 € (for at være direkte slægtning til den afdøde) og hvis du har et handicap på 33% vil nedsættelsen blive 47.858,59 €. Hvis du har et anerkendt handicap på 65% eller mere, så er nedsættelsen på 150.253,03 €.

Hvordan kan vi beregne beskatningsgrundlaget for en ejendom ?

Skattegrundlaget (eller på spansk “Base imponible”) er det samlede beløb, efter at man har tilføjet værdien af den del af ejendommen, der tilhører den afdøde, værdien af de ting der forefindes i Spanien og det beløb, der var på den afdødes konto i Spanien på tidspunktet for dødsfaldet. Skattereglerne hæver dette beløb med 3% som ”ajuar domestico” (indbo).

Gæld og omkostninger ved begravelse er udgifter, der kan trækkes fra. Så hvis ejendommen var belånt i Spanien, vil det beløb der svarer til den afdøde blive trukket fra (Banken der har givet lån i ejendommen behøver ikke at være spansk,
men lånet skal opføres som gæld i ejendomsregistret).

Når ægtefællen, der arver ejendomme, ikke ønsker at sælge den, er den billigste måde at beregne værdien af ejendommen ved at anvende en koefficient på den matrikulære værdi (ejendomsværdien). I Estepona (hvor ejendommen er beliggende i dette tilfælde, er koefficienten, der skal anvendes på den matrikulære værdi, 1).
Det betyder, at den mindste værdi man kan give ejendommen i skattemæssig hensigt, er den matrikulære værdi.
F.eks. hvis den matrikulære værdi af ejendommen er 90.000 €, vil dette være den værdi man bruger.
Vær opmærksom på, at hvis ejendommen var ejet af et par, skal beløbene deles med 2.
Hvis ejendommen skal sælges i stedet for, er det bedst at det angivne beløb, er så tæt på salgsprisen som muligt, for at undgå at betale kapitalvindingsskat, som er 21%.
Husk at halvdelen af den givne pris er baseret på købsprisen plus koefficienter for at ajourføre prisen til den faktiske værdi, som er baseret på inflations faktorer.

I dette tilfælde fortæller tabellerne os, at koefficienten mellem 2004 og 2012 er 1,1262.

Med andre ord kan værdien af ejendommen være:

(købspris + omkostninger) * aktualiserings koefficient

Matrikulær værdien i Estepona

Vi kan anslå at udgifterne ved købet var omkring 10% af købsprisen. I dit tilfælde

(153,000€ + 15,300€) * 1.1262 = 189,539.46€  Aktualiseret skattegrundlag
Hvis vi tilføjer 3% for indbo:
189,539.46€ * 3% = 195,225.64€ Aktualiseret skattegrundlag inclusive møbler.

Den overlevende ægtefælle vil arve 50% af ejendommen. Med andre ord ifølge skattemyndighederne, vil arven have en værdi af:

195,225.64€ * 50% = 97,612.82€ Arvede aktiver

Eller 90.000 € (matrikulær værdien for 2.012) + 3% 2.700 € = 92.700 €

92,700.00€ *50% = 46,350.00€   Arvede aktiver.

Selvfølgelig ved at anvende den matrikulære værdi, vil man i dette tilfælde reducere arveafgiften, der skal betales, men hvis salgsprisen for ejendommen er 141,000 €, bør det angivne beløb i skiftedokumentet være højere, for at undgå kapitalvindingsskat ved salg af ejendommen.

Arv for fastboende og ikke fastboende i Andalusien

Som vi fortalte ovenfor, ville der ikke være nogen arveafgift, hvis parret var residente, da de arvede aktiver er under 175.000 €.

For ikke residente er vi nødt til at anvende den spanske arvelov. For direkte slægtninge er der en nedsættelse på 15.956,87 €, hvilket betyder, at beregningen af afgiften skal foretages af:

97,612.82€ – 15,956.87€ = 81,655.95€

Fra tabellerne kan vi se, at den gældende arveafgift vil være: 9452,79 €

Hvis den anvendte værdi f.eks. var den matrikulære værdi (ved anvendelse af den  koefficient som skattemyndighederne opgiver, afhængig af i hvilken by, ejendommen ligger) bliver beregningerne som følger:

46,350.00€ -15,956.87€ = 30.393,13 €
Og den skat der skal betales som arveafgift bliver: 2,692.59 €

Opløsning af pro indiviso (udeleligheden)

Vi kan undersøge andre alternativer, hvis ægtefællen stadig er i live. Fra et skattemæssigt synspunkt er opløsning af et fælles ejerskab med et Escritura de disolución del pro indiviso (notar dokument der opløser det fælles ejerskab) fritaget for den fulde overførselsskat (8%-9% afhængig af værdien af ejendommen og de kommunale regler), og i stedet for vil køberen kun betale 1,20% af hele ejendommens værdi. I de fleste tilfælde vil opløsning af et fælles ejerskab være et bedre alternativ end det direkte salg til den anden ægtefælle (undtagen når den andel der ejes af den købende part, er meget lille).

I dette tilfælde er værdien af hele ejendommen:

153,000€ * 1.1262 = 172.308,6€              Aktualiseret ejendomsværdi

Omkostninger ved opløsning af fælles ejerskab:

172.308,6€ * 1,20% = 2.067,70€

Hvis vi anvender koefficienten af den matrikulære værdi som ejendommens værdi er beløbet der skal betales: 90,000.00€ *1,20%=1.080.00€.

Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside, ved at følge dette link Pro Indiviso (Udelt)
Vær opmærksom på, at i dette tilfælde skal 3% af salgsprisen betales af køberen til skattevæsenet, som tilbageholdelse af kapitalvindingsskat. (Kapitalvindingsskat er i øjeblikket 21% af fortjenesten)
Hvis sælgeren ikke har nogen fortjeneste på salget af ejendommen, og i de sidste 4 år har betalt skat som ikke-resident, vil de tilbageholdte 3% blive returneret til sælgeren fra skattekontoret.

Hvad skal jeg gøre ?

Det bedste er at oprette et spansk testamente og i nogle tilfælde overlade ejendom beliggende i Spanien direkte til børnene, i stedet for kun til ægtefællen, da det fradrag, der skal anvendes er 15,956,87 € pr. modtager, hvis de er direkte slægtninge.
Det beløb, der skal opgives som ejendomsværdi vil afhænge af den konkrete situation.