+34 958 63 01 14 [email protected]

Med direktiv 2004/38/EC fastsatte Europa Parlamentet i 2004 tydeligt betingelserne for, hvordan en borger fra et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweitz kan opholde sig i en anden medlemsstat (EØS er Den Europæiske Union plus Island, Liechtenstein og Norge).

EØS-borgere og deres familiemedlemmer har ret til frit at færdes og opholde sig i forskellige EØS-lande, men ikke desto mindre er der forskellige betingelser, der skal opfyldes, for ophold på over tre måneder. Særligt i artikel 7 hedder det, at den udenlandske EØS-borger skal have arbejde og betale skat i værtslandet eller er nødt til at tilmelde sig en privat sygeforsikring, der dækker hans udgifter til lægebehandling.

I 2007 blev det spanske kongelige dekret nr. 240/2007 af 16 februar sat i kraft i Spanien, som en del af Europa Parlamentets direktiv 2004/38/EC. I praksis betød det, at udenlandske EU-borgere kunne blive residente i Spanien og drage nytte af det spanske sociale sikringsystem, uden nogen betingelser.

Mængden af udenlandske EU-borgere og nødvendigheden af at nedskære udgifterne på de allerede overbebyrdede spanske finanser, tvang de spanske myndigheder til at træffe foranstaltninger, og den 10 juli offentliggjorde regeringen forordning PRE/1490/2012.

Forordning PRE/1490/2012 er i praksis den egentlige integrering af artikel 7 i direktiv 2004/38/EC  i den spanske lov om opholdstilladelse for borgere fra EØS landene eller fra Schweitz.

Generelle regler for opholdsperioder på over 3 måneder.

I praksis er EØS  borgere eller schweiziske statsborgere, der opholder sig i Spanien i mere end 3 måneder , nødt til at anmode om at blive registreret i Spanien, ved at fremlægge forskellige oplysninger og dokumenter. Udover pas eller nationalt ID- kort, skal man udfylde formular EX-18, og aflevere et antal dokumenter, afhængig af de forskellige tilfælde og i henhold til følgende regler:

A – At arbejde lovligt i Spanien, enten som selvstændig eller være ansat af tredjepart

Man skal være registreret i det spanske sociale sikringssystem og fremlægge det tilhørende dokument, enten med en arbejdskontrakt, registreret hos INEM (arbejdsanvisningen) eller med formularer i forbindelse med registrering af den økonomiske aktivitet som selvstændig, i den kommercielle registerdatabase , plus detaljer om ens sociale sikringsordning. Dette kan undgås ved at tillade en søgning i den sociale sikringsstyrelses database. I forbindelse med denne foreskrivelse, kan man, hvis man tidligere har arbejdet i Spanien, fortsætte med at blive betragtet som ”arbejdstager” hvis:

 • Man er midlertidig arbejdsløs på grund af en ulykke eller sygdom
 • Man har arbejdet i Spanien i et år eller mere, er i øjeblikket arbejdsløs og er registreret på arbejdsløshedskontoret (INEM)
 • Man er i gang med et uddannelsesprogram i forbindelse med ens beskæftigelse
 • I tilfælde hvor man har arbejdet i Spanien i mindre end et år, og i øjeblikket er arbejdsløs og registreret på arbejdsløshedskontoret, vil ens status som ”arbejdstager” opretsholdes i yderligere 6 måneder, regnet fra sidste arbejdsdag.

B – Hvis man ikke arbejder

Så skal man bevise at:

 • Man har en sygeforsikring (offentlig eller privat)  som vil dække en under ens ophold i Spanien. Forsikringsdækningens niveau skal svare til, eller være bedre end den spanske sociale sikringsordning.  Borgere, der er pensionerede, kan fremvise et certifikat fra deres nationale sygesikring, som beviser at de er dækket i Spanien.
 • Man skal fastlægge, at man har tilstrækkelige  ressourcer til at forsørge sig selv og sin familie. Dette kan bevises ved at fremlægge skøde på ejendom sammen med indkomstattest, bankudtog, selvangivelser osv. Niveauet for det mindste belød der kræves, vil svare til den pension man får, som ikke-bidragspligtig.

C – Hvis man er studerende

Skal man bevise at:

 • Man er indskrevet i en anerkendt akademisk institution.
 • Man har en sygeforsikring, der dækker under ens ophold i Spanien. I dette tilfælde vil et europæisk sygesikringskort (det blå sygesikringskort) være  tilstrækkelig.
 • Man erklærer, at have tilstrækkelige midler til at leve i Spanien. Optagelse på et europæisk uddannelsesprogram (ERASMUS f.eks.) betragtes som tilstrækkelig bevis.

D – Man er familiemedlem til en EØS- eller schwezisk statsborger med bopæl i Spanien, og som opfylder ovennævnte betingelser.

Som familiemedlem betragtes:

 • Ægtefælle eller registreret samlever ( registreret papirløst ægteskab)
 • Mindreårigebørn med underholdningspligt
 • Ældre borgere man forsørger  (bevise at man har forsørget dem i flere år)
 • Forældre man forsøger (bevise at man har forsørget dem i flere år)

Permanent opholdstilladelse

Forordning PRE/1490/2012 påvirker eller ændrer ikke reglerne for permanent opholdstilladelse. Med andre ord vil permanent opholdstilladelse blive givet til borgere fra  EØS og Schweitz, som lovligt har opholdt sig i Spanien i mere end 5 år uafbrudt.