+34 958 63 01 14 [email protected]

Forsikring er nok den ældste (og idag den mest benyttede) form for behandling af risiko. Vi kan definere det som en overførsel af risikoen for at miste noget i bytte for en forsikringspræmie. I praksis køber personen (som enten selv bliver forsikret, eller får sit navn på forskringspolicen), beskyttelse mod et altødelæggende tab, som forhåbentlig ikke vil finde sted, ved at betale en forsikringspræmie til forsikringsagenten. Forsikringspræmien er en lille (i forhold til det mulige tab) og kendt udgift. Med andre ord accepterer forsikringstageren et forudsigeligt lille tab (forsikringspræmien) for at blive beskyttet mod en lille risiko for at lide et potentielt stort tab.
Uden at være uddybende kan de oftest benyttede forsikringer deles op i to kategorier:

  • Ejendomsforsikring, som dækker risici relateret til objekter, ejendom og gods (oversvømmelse, tyveri, brand, ødelæggelse…) og…
  • Person forsikring som dækker de risici, der omhandler fysisk eller pengemæssig integritet af den forsikrede (livsforsikring, invaliditet, pension, ansvar…)

Eftersom enhver målbar risiko, potentielt kan forsikres, kan en enkelt police i praksis dække over mange aspekter, både ejendomsforsikring og personforsikring. Eksempel: Et køretøj- eller en bilforsikring vil typisk dække både ejendomsrisiko (risiko for ødelæggelse af bilen) og personlig risiko (skade, skadevoldelse af trediepart…)

Køretøjsforsikring / Bilforsikring

Køretøjsforsikring eller mest almindeligt Bilforsikring beskytter mod økonomiske tab ved færdselsuheld. Policen forbinder bilejeren og forsikringsselskabet. Bilejeren indvilger i at betale forsikringspræmien og forsikringsselskabet indvilger i at betale tabene, som er defineret i forsikringskontrakten. Generelt set kan en bilforsikring dække:

  1. Lægedækning: lægeudgifter, rehabilitering og nogle gange begravelsesudgifter
  2. Mistet løn: som er opstået ved påtvungen inaktivitet efter en ulykke
  3. Tingsskadedækning: ødelæggelse eller tyveri af bilen
  4. Ansvarsdækning: dækker førerens juridiske ansvar overfor andre m.h.t. skade og ødelæggelse af ejendom.

I Spanien er det påtvunget i det mindste at være dækket af ansvarsforsikringen, men generelt er det anbefalelsesværdigt at være yderligere dækket, da de øgede omkostninger er minimale. Enhver god forsikringsagent kan hjælpe med valget af de bedste aftaler.

Hjemforsikring

Hjemforsikring dækker forskellige former for ulykker i hjemmet, inkl. brand, oversvømmelse og jordskælv. Hvis ens hus er beliggende i et højrisikoområde (som et hus, der er bygget på en flodbred, hvor floden regelmæssigt svømmer over) skal man være ekstra opmærksom på de eksklusiver/klausuler og standardrisici, der står i policen. Hjemforsikringspolicer dækker normalt ikke vedligeholdelsesproblemer, som er boligejerens eget ansvar.

Boligudlejningsforsikringer

Boligudlejningsforsikringer beskytter boligen mod skader forårsaget af lejere og enhver boligejers ansvar. Den kan indeholde en ret præcis inventarliste over, hvad boligen indeholder. Selvom det ikke er absolut obligatorisk, er boligudlejningsforsikringen specielt god for boligejere, der udlejer deres ejendom. Man kan finde kombinerede hjemforsikringer, der dækker enhver form for ulykker eller ansvar for ejeren, hustand (inkl. kæledyr) eller lejere.

Sygeforsikring

Spanien tilbyder, ligesom mange andre EU lande, universel lægehjælp til landets skatteborgere. For at få dækket lægehjælp, hvis man ikke er skatteborger, skal man præsentere et Europæisk sygesikringskort (efterfølgeren til E111 formularen) fra sit eget land. Alternativt, hvis man er over 60 eller invalid, kan man få socialt sikkerhedsidentifikation og lægehjælp ved at præsentere E121 eller E106 formularerne. Afhængigt af ens personlige situation, om man skal have privat sygeforsikring eller ej, kan nogle gange være den bedste løsning, specielt taget i betragtning af, at den månedlige indbetaling ofte er meget lav (starter generelt ved 30 € om måneden) og hvor man kan være temmeligt højt dækket.

Tandskadedækning

Tandlægebehandlinger er normalt ikke dækket af det Spanske sundhedssystem. Derfor er det anbefalelsesværdigt at have en tandskadeforsikring hvis man planlægger at være i Spanien over en længerevarende periode. Ofte kan man få en kombineret sundheds- og tandskadeforsikring til en meget konkurrencedygtig pris.

Invalide-, ulykkes-, sygdoms- og arbejdsløshedsforsikring

Invalideforsikringspolicer tilbyder finansiel hjælp, når forsikringstager ikke er i stand til at arbejde p.g.a. invaliderende sygdom eller skade. Forsikringen dækker sager som boliglån, kreditkortregninger og overordnede udgifter, imens forsikringstager er ude af stand til at arbejde. De er vældigt populære blandt kontraktarbejdere og selvstændige (“Autonomos” i Spanien). Generelt er bidrag og klausuler i policerne individuelt udregnet af forsikringsagenten i henhold til forsikringstagerens profession og fareklasse.  Livsvarig invalidedækning (tab af arbejdsevne) tegnes ofte sammen med livsforsikring og kan sikre, at al eller dele af arbejderens løn og tilhørende lægeudgifter. som måtte komme, er dækket når det er en arbejdsrelateret skade.

Skadesforsikring

Skadesforsikringer dækker ulykker, der ikke nødvendigvis er tilknyttet en specifik ejendom. Det er nogle gange ansvarsforsikring og nogle former for industriel ejendomsforsikring.

Livsforsikring

Livsforsikring tilbyder økonomisk understøttelse til den afdøde forsikringstagers familie (eller enhver anden begunstiget). Afkastet afhænger af hvilken type police det er, og kan enten blive udbetalt på én gang eller som løbende udbetalinger.  Nogle livsforsikringspolicer bliver brugt som en form for opsparing, da det indbetalte beløb kan blive udbetalt efter forsikringstagerens anmodning. I mange lande gør skattesystemet livsforsikringer til en udmærket skattebesparende metode eller en måde at overføre penge til forsikringstagerens arvinger. Desværre gør det ikke den store forskel i Spanien, da skatten er den samme i alle tilfælde. Livsforsikringer er ofte tilknyttet et boliglån, hvor banken bliver den begunstigede. I tilfælde af forsikringstagerens død, vil boliglånet i banken blive indfriet og arvingerne vil arve ejendommen uden nogen former for skyld til boliglån.

Ansvarsforsikring

Ansvarforsikring er en vidtdækkende forsikring, der dækker juridiske søgsmål mod forsikringstageren. Alle de andre typer af forsikringer kan potentielt indeholde et aspekt af ansvarsforsikring. For eksempel erstatter alle bilforsikringer de skader, en bil kan forårsage på andre folks liv, helbred eller ejendom.
Beskyttelsen indeholder altid to aspekter:

  • Et juridisk forsvar ved et sagsmål af forsikringstager (selvfølgelig indenfor den sammenhæng, der er beskrevet i policen)
  • Betaling på vegne af den forsikrede, relateret til domsafsigelsen eller afgørelsen.

En af de mest benyttede ansvarsforsikringspolicer er “professionel skadesdækningsforsikring”. Denne forsikring dækker fagfolk såsom; arkitekter, advokater, notarer, læger eller bygherrer imod anklager fra deres klienter. De er ofte markedsført som “dårlig praksis forsikring” eller “fejl og forsømmelse forsikring”. Andre typiske forsikringstagere er ejendomsmæglere, hjeminspektører, Webudviklere og professionelle IT folk.

Kreditforsikring

Kreditforsikring beskytter forsikringstageren mod at skulle tilbagebetale dele af eller hele lån i tilfælde af ulykker som invaliditet, arbejdsløshed eller død. Sommetider overlappes de af livsforsikringen. Den mest brugte kreditforsikring i Spanien er ”boliglånsforsikringen”, som dækker låntageren imod forsømmelse. I Spanien tilbyder få banker en form for udbetalingsbeskyttelse på kreditkort, som en effektiv form for kreditforsikring.

Andre typer

Som du nok kan regne ud, er listen ovenfor ikke fuldt dækkende, og der findes mange andre former for forsikringer. Faktisk kan man potentielt forsikre sig imod enhver målbar risiko. Derfor vil en snak med din forikringsagent afklare enhver tvivl, du end måtte have.