+34 958 63 01 14 [email protected]

Regnen, som faldt i vores region sidste vinter, er anslået til at have forvoldt ødelæggelser for mere end syv millioner euro, og genererede en lavine af skadesanmeldelser, de fleste for vandindtrængning og fugt i hjemmene.  Dette er blevet bekræftet med data fra “Consorcio de Compensacion de Seguros” (forsikringsselskabernes consortium for erstatninger), som siden jul har modtaget mere end 2000 anmeldelser af skader på ejendomme.

“Consorcio de Compensación de Seguros” herefter blot CCS, er en organisation under Økonomi- og Finansministeriet, som er ansvarlig for dækning af forsikringstagere hos private selskaber, når årsagen til hændelsen skyldes usædvanlige vejrforhold såsom oversvømmelser eller jordskælv. Nedbørsmængder på over 40 millimeter pr. time (som det var tilfældet mange gange sidste vinter) eller vinde med en gennemsnitlig hastighed på mere end 25 meter pr. Sekund falder ind under det, der kaldes usædvanlige vejrforhold.

Spørg din betroede spanske advokat om råd, hvis du behøver hjælp til at udfylde skadesanmeldelsen. De fleste forsikringspolicer tillader klienterne at bruge deres egen advokat.

Hvordan er fremgangsmåden?

Det første man har brug for, er en veldefineret forsikringspolice, der klart angiver de dækkede risici og kompensationerne, både på ejendommen og dens indhold.

Til hvem anmelder man? Hvis vandet er sivet ind fra grunden og trukket op (f.eks. fra gaden eller fra husets garager) skal skadesanmeldelsen sendes til CCS. Hvis vandet siver ind oppefra og nedefter (f.eks. fra taget eller terrassen) skal du kræve erstatning hos dit eget forsikringsselskab. Hvis vandet siver ind fra naboerne, kan du klage til dit forsikringsselskab og de vil kontakte naboen.
Hvis naboen ikke vil give adgang til en syns- og skønsmand, kan man anlægge sag mod dem i retten. Man skal være opmærksom på, at hvis vandet trænger ind i huset ad døre og vinduer, som ikke er ordentligt lukkede (eller som er defekte i tætningen) vil forsikringsselskaberne ikke dække skaden. Der vil heller ikke være nogen erstatning, hvis bygningen er misligholdt eller, hvis der er konstruktionsfejl.

Hvordan er fremgangsmåden?

I tilfælde af en CCS anmeldelse skal vi bede vores forsikringsselskab om en CCS skadesanmeldelse, en kvittering for den betalte forsikring og forsikringspolicen. Erklæringen skal laves indenfor syv dage, efter at skaden er sket, ved at sende dokumenterne pr. fax til det locale CCS kontor.

Det er vigtigt, at man beholder alle de dele, der blev beskadiget eller blev forringet, indtil der kommer en ekspert fra forsikringsselskabet. I tilfælde af, at vi bliver nødt til at smide ting væk, der er rådnet p.g.a. fugt, før eksperten har inspiceret det, er vi nødt til at kunne dokumentere det med fotos og en klar opgørelse, som bevis på deres eksistens og deres skader. Eksperten fra CCS vil inspicere skaden adskillige dage, ja sommetider flere uger efter, at vi har sendt skadesanmeldelsen. Hvis vi ikke har klar dokumentation for de beskadigede genstande, vil der ikke være den relative kompensation.

I tilfælde hvor skaden skal anmeldes til vort eget forsikringsselskab, skal vi anmelde det indenfor syv dage fra konstateringen, og ellers følge samme procedure som for CCS reklamationer, og være sikker på at have korrekt opgørelse og fotografisk dokumentation for de mistede genstande.

Husk, at CCS dækker selv biler, som vi kun har en ansvarspligtig forsikring på.

Meget vigtigt: Hvis udbetalingen af erstatningen er forsinket ud over 40 dage, har du ret til at få renter af for sen betaling (se forsikringsloven af 1980)
I mange tilfælde er det beløb, som forsikringsselskabet tilbyder at betale, langt mindre end det krav, man har stillet. I dette tilfælde er det nødvendigt at søge juridisk bistand for at kunne indgive en klage i retten.
Din advokat vil sørge for, at der skaffes en undersøgelsesrapport, og vil foretage resten af de nødvendige skridt for et vellykket krav i en juridisk proces.