+34 958 63 01 14 [email protected]

Ordliste

Hos Advokaten (Abogado) eller Regnskabsføreren (Contable)

Hos Ejendomsmægleren (Inmobiliaria) eller Arkitekten (Arquitecto)

I Banken (Banco)

Andre nyttige ord

Hos Advokaten (Abogado) eller regnskabsføreren (Contable)

Administrador: Administrator, f.eks. af en boligejerforening.
Administrador de Fincas: Autoriseret ejendomsadministrator.
Agencia estatal de administracion tributaria: Skattekontoret, normalt forkortet til Agencia Tributaria, før i tiden kaldt Hacienda (hvilket de fleste mennesker stadig kalder det).
Apostille: En note med et officielt stempel og underskrift, der validerer den embedsmand, der har underskrevet den, hans embedsmedfør, og som beviser gyldigheden af stemplet og seglet på et vedhæftet dokument. Benyttes ofte ved en fuldmagt.
Asesor fiscal: Skatterådgiver.
Arras: De 10% betalt i depositum for forkøbsretskontrakten (contrato de opcion de compra). Kontrakten kan annulleres af begge parter. Hvis den annulleres af køberen, mister denne depositumsbeløbet, hvorimod, hvis den annulleres af sælgeren, skal denne betale køberen det dobbelte af depositummet.
Ayuntamiento: Rådhus.
Catastro: Matrikel.
Catastral referencia/ certificado: Matrikeloversigt, som bl.a. bruges som grundlag for skatter.
Certificado de habitabilidad: Et certifikat, som erklærer en ejendom beboelig. Dette udgives, når en ejendom er i overensstemmelse med byggeregulativerne. Certifikatet skal udgives inden kontrakterne for elektricitet, gas og vand kan underskrives.
Certificado de empadronamiento: Et certifikat, der bekræfter, hvor en person enten har bopæl eller er ejer af en bestemt ejendom. (Oplysninger, der bl.a. fås under folkeoptælling.)
Certificado de fin de obra: Et certifikat, udgivet af enten en arkitekt eller en bygmester,der bekræfter, at bygningen er færdiggjort ifølge byggeplanerne.
Certificado de No Residencia: Et certifikat, som ikke-fastboende i Spanien skal have, for at kunne købe en ejendom i landet.
Colegio: Faglig sammenslutning (kan også betyde skole). Alle faglærte er medlem af et Colegio.
Comisaria: Politistation, hvor man kan anskaffe sig sit identifikationsnummer, Numero de Identificacion de Extranjero (NIE).
Comunidad de propietarios: Indehaverselskab.
Comprador/a: Køber (mand/kvinde).
Contrato: Kontrakt.
Contrato de arrendamiento: Lejekontrakt.
Contrato de compraventa: Købekontrakt.
Copia simple: Kopi af et skøde (Escritura) uden underskrifter.
Cuota (de participacion) :En ejers andel (angivet som en procentdel) af et fælles bebyggelsesområde, som bruges til at udregne vedkommendes procentdel af fællesudgifter.
Declaracion de obra nueva: En deklaration og registrering af en ny ejendom eller bebyggelse hos en notar.
Denuncia: En formel anmeldelse til autoriterne, f.eks. politiet.
Departamento de extranjeros: Udlændingekontoret, f.eks. på rådhuset.
Derecho de paso: Adgangsret.
Domicilio fiscal: Primær bopæl med hensyn til skat.
Escritura publica de compraventa: Den offentlige købekontrakt. Den er underskrevet af begge parter og af Notaren, og efter at detaljerne er indført i Matriklen, og efter at alle afgifter er betalt, får køberen et kopi.
Estatutos: Vedtægter, f.eks. vedrørende en grundejerforening.
Expediente de dominio: Ejerskabsudstedelse, i.e. et dokument, der er bevis på ejendomsretten af en ejendom eller jordområde, når et skøde ikke eksisterer eller er gået tabt.
Garantia: Garanti.
Gestor: En autoriseret person, der fungerer som mægler imellem private folk og offentlige kontorer såsom skattekontor eller socialforsorgen.
Impuesto sobre el valor añadido (IVA): Moms. Satserne er: 4% på mælk og brød, 7% på fødevarer, restauranter, hoteller og ved køb af ejendom. 16% for professionel ydelse, alkohol og kommerciel handel.
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP): Overdragelsesskat (en skat, der skal betales af køberen ved køb af en brugt ejendom i stedet for Moms, som betales ved køb af et nybyggeri). Denne afgift er på 7% i Andalusien.
Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados (AJD): En afgift på 1% for dokumenterede retssager.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Årlig ejendomsskat (tidligere kaldt ´contribucion territorial rustica/urbana´)
Impuesto municipal sobre el incremento del valor de terrenos: Kapitalvindingsskat: Se plusvalia.
Impuesto sobre el Patrimonio: Formueskat, normalt blot kaldt ´Patrimonio´.
Impuesto sobre sucesiones y donationes: Arve- og gaveafgift.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF): Indkomstskat.
Impuesto sobre el Patrimonio y sobre la Renta de No Residentes: Skattedeklaration (form 214) for skat på både formue og udlejningsindkomst for ikke-fastboende, som er i besiddelse af fast ejendom i Spanien.
Impuesto sobre Actividades Economicas (IAE): Økonomisk virksomhedsskat eller licens for forretningsfolk og professionelle.
Impuesto sobre Construcciones,Instalaciones y Obras: Skat på ‘konstruktion, installationer og byggearbejde’ pålagt alt byggeri, der kræver kommunal licens.
Impuesto sobre sociedades: Skat for aktieselskaber.
Informe urbanistico: Et certifikat fra det lokale rådhus, som oplyser, hvad der kan bygges på en grund.
Juzgado: Domstol.
Ley: Lov.
Ley de arrendamientos urbanos: Udlejningslov.
Ley de costas: En lov, der styrer bygningskonstruktioner på kysten.
Ley de Propiedad Horizontal (LPH): En lov, der definerer beboernes rettigheder og pligter i et fælles byggeområde.
Licencia de apertura: Licens eller tilladelse til åbning af forretning / virksomhed.
Licencia fiscal: Skattelicens.
Licencia de obra: Byggelicens.
Licencia de primera ocupacion: En licens, nødvendig for et nyt byggeri, og som er nødvendig for at få installeret elektricitet, gas og vand. (En beboer licens.)
Llave en mano: Parat til overtagelse (Nøgle i hånden).
Nota simple: Uddrag fra ejendomsregisteret, som giver oplysninger angående ejendommen, såsom navnet på ejeren og om der er gæld i den m.m. Også en kopi af skødet.
Notario: En notar er en person, der lovliggør dokumenter såsom skøder, testamenter, fuldmagter, lån og kreditter m.m. En notar sørger for, at loven er overholdt, og at alle parter er klar over, hvad de skriver under på.
Numero de Identificacion de Entranjeros (NIE): Fiskal- eller skatteidentifikationsnummer, som alle udlændinge, der køber ejendom i Spanien, skal have.
Numero de Identificacion Fiscal (NIF): Et skattenummer, som alle spaniere har (samme nummer, som deres identitetskort og pasnummer).
Patrimonio: Formueskat.
Plusvalia: Værdistigningsafgift. Officielt kaldet ’impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos’.
Poder: Fuldmagt.
Policia municipal /local: Kommune eller lokalt politi.
Policia nacional: Nationalt politi.
Primera copia: Den underskrevne originalkopi af skødet, den attesterede kopi.
Recaudacion municipal: Kommuneskattekontoret.
Recaudacion provincial: Amtsskattekontoret, f.eks. for selskabsskat.
Registro de la propiedad: Matrikelbogen.
Renta: Lejeindkomst.
Representante fiscal: Offentlig fiskal- (skatte) representant.
Residencia: Residenskort eller tilladelse.
Retencion: Kildeskat. Er også de 3% af salgsprisen, som en køber tilbageholder (i stedet for skat) når en ikke-fastboende sælger en spansk ejendom.
Seguridad social: Det sociale sikringssystem.
Seguro: Forsikring.
Testamento: Testamente.
Todos los gastos: Alle omkostninger, f.eks. ved en købekontrakt.
Valor catastral: En ejendoms skattepligtige værdi (IBI) fastsat af den lokale kommune.

Tilbage til toppen…

Hos Ejendomsmægleren (Inmobiliaria) eller Arkitekten (Arquitecto)

Acometida: Tilslutning, f.eks. af elektricitet, gas eller vand.
Adosado: Ord anvendt i Spanien om rækkehuse.
Agente de Propiedad Inmobiliaria (API): Kvalificeret og registreret ejendomsmægler.
Aire acondicionado: Aircondition.
Albañil: Murer eller arbejdsmand.
Alcantarillado: Kloaksystem.
Aljibe: Cisterne.
Alquila: Udleje. (Til leje.)
Amueblada: Møbleret; Umøbleret er ‘sin muebles’.
Aparcamiento: Parking(splads), normalt henviser dette til en parkeringsplads væk fra vejen.
Aparejador: Bygningskonstruktør.
Apartamento: Lejlighed.
Arboles: Træer.
Armario: Klædeskab.
Aseo: Toilet
Ascensor: Elevator.
Aspiradora: Støvsuger.
Atico : Taglejlighed (Atico de Lujo er en luksus taglejlighed – på engelsk ´penthouse` )
Azotea: Tagterrasse.
Balcon: Altan, balkon.
Baño: Badeværelse eller badekar.
Barbacoa: Barbecue (grill).
Barrio: Bydel, (villa)kvarter.
Basura: Affald.
Basura y Alcantarillado: Affaldsafhentning og kloaksystem, som den lokale kommune kræver betaling for.
Boletin de instalaciones electricas: Et certifikat fra en attesteret elektriker, som erklærer at ejendommen har fået elektricitet indlagt ifølge fastlagte regulativer (nødvendigt at få en kontrakt fra Endesa – det spanske elfirma)
Bombona: Gasflaske.
Bricolaje: Isenkræmmer, gør-det-selv-forretning.
Buen estado: I god (til)stand.
Calefaccion: Opvarming.
Calidad: Kvalitet.
Calle: Gade, skrevet C./ som del af en spansk adresse.
Campo: På landet.
Cesped: Græsplane.
Chalet: Fritliggende hus.
Chimenea: Pejs, skorsten.
Ciudad: By.
Cocina: Køkken (kan også betyde komfur). Indbygget køkken kaldes Amerikansk køkken.
Codigo postal: Postnummer.
Comedor: Spisestue.
Contador: Måler (elektricitet, gas, vand).
Cortijo: Landejendom.
Cosas comunes: Offentlige områder.
Cuarto: Værelse.
Cuarto de baño: Badeværelse.
Deposito: Tank, f.eks. vandtank.
Desván: Loft.
Doble cristal: Termoruder eller forsatsvinduer.
Dormitorio: Soveværelse.
Dormitorio principal: Hovedsoveværelse.
Ducha: Bruser.
Duplex: Lejlighed i to etager.
Edificio: Bygning.
Electricidad: Elektricitet.
Entrada: Indgang. Også indskud (udbetaling) i et hus, hvor restbeløbet betales med et huslån. Indskudet returneres ikke, hvis køberen trækker sig ud af handelen.
Equipados: Udstyret.
Escalera: Trappe.
Espacio para piscina: Plads til en svømmebassin.
Estudio: Atelier / lille lejlighed.
Fianza: Kaution.
Finca: Landejendom eller gård. Generelt brugt angående landejendomme udenfor en by eller landsby.
Fontaneria: Blikkenslager.
Fosa septica: Septiktank.
Frigorifico: Køleskab.
Fuente: Kilde eller springvand.
Garaje: Garage.
Gastos de comunidad: Samfundsafgifter.
Generador: Generator (elektricitet).
Habitacion: Værelse.
Hacienda: Landejendom. Betyder også skattekontor, som officielt er udskiftet med ‘agencia estatal de administracion tributaria’, dog bruger de fleste stadig ordet ‘hacienda’.
Hectarea: Hektar eller 10.000 kvadratmeter.
Huerta: Køkkenhave eller overrislet område.
Huerto: Frugthave.
Inquilino: Lejer.
Inventario: Inventar.
Invernadero: Vinterhave eller drivhus.
Jardin: Have.
Ladrillo/ladrillos: Mursten/murværk.
Lavadero: Vaskerum eller bryggers.
Lavadora: Vaskemaskine.
Localidad: Lokalitet.
Lujo/lujoso: Luksus/luksuøs.
Mal estado: Faldefærdig.
Mantenimiento: Vedligeholdelse.
Marmol: Marmor.
Memoria: En liste over materialer og arbejdsbeskrivelse ved byggeri.
Memoria de caIidades: Bygningsbeskrivelse f.eks. for et hus, hvilket skal høre med til arkitektens planer.
Metros cuadrados: Kvadratmeter.
Muebles: Møbler.
Mudanza: Flytning.
Muro: Mur.
Numero de API (Agente de Propiedad Inmobiliaria): en ejendomsmæglers registreringsnummer ved den lokale ejendomsmæglerfagskole.
Obra con garantia: Arbejde/byggegaranti.
Oficina de rentas y ventas: Salgs- og udlejningskontor.
Plan General de Ordenacion Urbana: Byplanlægning.
Parabolica: Parabol.
Parcela: Byggegrund.
Parcialmente construida: Delvist opført eller fuldført.
Pared: Indre væg. (Pared medianera: Skillemur.)
Parquet: Trægulv.
Patio interior: Gårdhave.
Piscina: Svømmebassin.
Piso: Lejlighed, gulvbelægning.
Plan parcial: Byggegrundsplan, f.eks. i et fællesbyggeri eller i kommunalt byggeri.
Planta: Etage.
Planta baja: Stueetage.
Potencia: Ydeevne, f.eks. elektricitetsforbrug i et hus.
Pozo: Brønd.
Pozo negro: Slamkiste, sivebrønd og faskine.
Pueblo blanco: Hvid landsby, f.eks. en landsby i Andalusia med de hvidkalkede huse.
Puerta: Dør, indgang eller port.
Puerta de cristal: Glasdør.
Reformada: Ombygning, f.eks. moderniseret.
Rejas/Rejillas: Sikkerhedsjerngitter, f.eks. foran vinduer og terrassedøre.
Renovado: Istandsættelse.
Rustica: Landbrugsejendom. Rustik.
Salon: Opholdsstue.
Seguro de hogar: Husstandsforsikring.
Sistema de seguridad: Tyverialarm.
Solar: Byggegrund.
Solarium: Solarium/soltag.
Sotano: Kælder.
Subasta: Auktion.
Suelo rustico/urbano/urbanizable: Landbrugsjord (suelo rustico), byggegrund (suelo urbano) og jord, der kan laves om fra landbrugsjord til byggegrunde (suelo urbanizable).
Taller: Værksted.
Taller del constructor: Bygningslager, byggeværksted.
Tejado: Tag.
Temporada: Midlertidigt eller på kort sigt, f.eks. en udlejningskontrakt på kort tid.
Termo: Vandvarmer.
Terreno: Jordstykke.
Terreno Rustico: Landligt jordstykke.
Tranquilo: Stille.
Traspaso: Forpagtning eller overdragelse af ejendom.
Trastero: Pulterkammer.
Urbanization: Bebyggelse, urbanisering.
Vado permanente: Ingen parkering, f.eks. foran en privat indkørsel eller garage.
Vallado: Omhegning, f.eks. om en have.
Vecindad: Nabolag.
Vende: Salg. (Se Vende: Til salg )
Vendedor/a: Sælger.
Ventana: Vindue.
Viejo/a: Gammel.
Vigas de madera: Bjælker.
Vivero: Planteskole.
Vivienda de Protection Oficial (VPO): Bolig, der får støtte eller tilskud, eks. kommunal bolig.
Vivienda: Bolig.
Vivienda habitual: Hovedsæde.
Zona verde: Grønt bælte, hvor der ikke må bygges. Bruges også om haver, græsplæner og andre grønne områder.

Tilbage til toppen…

I Banken (Banco)

Amortizacion: Afdrag. Tilbagebetaling i rater af et lån.
Cambio: Bytte, veksle, betyder også kurs. Mønter.
Cargos: Omkostninger eller afgifter.
Cuenta corriente: Checkkonto.
Domiciliacion de pagos: Fast ordre, f.eks. til betaling af regninger fra offentlige værker.
Domiciliacion bancaria: Direkte debitering.
Fecha : Dato.
Gastos: Udgifter eller omkostninger.
Euribor: European Inter- Bank Offered Rate, Rentesats, baseret på 12 måneders rente af et Euro- indskud offentliggjort af den Europæiske Centralbank..
Hipoteca: Prioritetslån.
Honorarios: Salær.
IRPH (Indice de Referencia de Prestamos Hipotecarios): er taksten der bruges for variable lån offentliggjort af Banco de España.
Importe: Beløb.
Impuesto: Skat.
Mensualidad: Månedligt afdrag.
Recargo: Tillægsafgift.
Saldo : Saldo.
Señal: Indskud.
Tasa: Takst.
Tasa Anual Equivalente(TAE): Den effektive årlige rente, f.eks. på et prioritetslån efter, at renter, kommissioner og salær er iberegnet. (Kan sidestilles med ÅOP – det danske officielle udtryk for Årlig Omkostning i Procent.)
Tipo de interes: Rentesats.
Transferencia: Bankoverførsel. Overførsel.

Tilbage til toppen…

Andre nyttige ord

Almuerzo: Frokost, (i Spanien spiser man frokost mellem klokken 14:00 og 16:00, i den tid lukker de fleste kontorer og forretninger). Også Velasco Lawyers!
Cena: Middagsmad, eller aftensmad (hovedmåltid).
Desayuno: Morgenmad.
Estanco: En tobaksforretning (hvor der sælges lejekontrakter og andre officielle dokumenter samt papel del estado (se nedenfor).
Factura: Faktura.
Ferreteria: Isenkræmmer.
Ocasion: Tilbud.
Papel del estado: Skattemærker (‘ordret statspapirer’) udgives i forskellige pålydende værdier og bruges som betaling til offentlige kontorer, f.eks. til ansøgning om opholdstilladelse. Købes i estancos (tobaksforretninger).
Peligro: Fare.
Precio: Pris.
Presupuesto: Budget, overslag.
Recibo: Kvittering.
Seguro de viaje: Rejseforsikring.