+34 958 63 01 14 [email protected]

Den 29 oktober 2012 godkendte det spanske parlament lov nr. 7/2012, med det formål, at bekæmpe skattemæssig kriminalitet. Det er en blanding af en ny lov og ændring af den tidligere lov. Det er håbet, at den vil bremse flere kategorier af finanspolitiske forbrydelser.

Begrænsning i brugen af kontanter

Enhver kontant betaling, hvor en af parterne handler som en virksomhed eller en forretning, vil der være en begrænsning på 2.500 € (eller tilsvarende i fremmed valuta). Dette beløb vil stige til 15.000 €, hvis den der betaler, ikke er resident i Spanien og handler som privatperson. Beløbet vil blive beregnet ved at lægge alle betalinger i forbindelse med samme vare eller ydelse, sammen.

Kontanter bliver defineret som sedler og mønter, ihændehaver checks eller andre finansielle instrumenter, der er beregnet til anvendelse som betalingsmåde.

Ved svig vil både modtageren og betaleren blive pålagt en bøde på 25% af værdien af  transaktionen.   Hvis en af de involverede parter frivilligt erklærer handlingen til skattemyndighederne indenfor 3 måneder, vil de ikke blive pålagt en bøde.

Øget ansvar for aktionærer ved likvidation

Tidligere var det almindelig praksis for aktionærer, at realisere aktiverne i et selskab før konkurs, da deres ansvar var begrænset til deres andel af bedriften (aktiebeholdning).

Den nye lov gør aktionærerne ansvarlige for alle fordele og indkomster, modtaget fra selskabet, indenfor de to sidste år forud for likvidationen.

Dette er en dramatisk ændring, i den måde aktieselskaber arbejder på (Sociedad Limitada) og det vil forhindre folk i, at skabe selskaber med kort levetid, med den eneste hensigt, at profitere fra at likvidere en virksomhed med gæld. Det vil også kæmpe imod praksis med ”momskarruseller” (også kaldt karruselsvig fra erhvervsdrivende) og lignende ordninger med momssvig, som koster EU regeringerne et tocifret milliard beløb i euros hvert år.

Pligt til at oplyse skattevæsenet om aktiver i udlandet

Enhver skatte resident i Spanien (spansk statsborger eller udlænding) er forpligtet til at give oplysninger vedrørende:

  1. Bankkonti i udlandet , som han har (eller har adgang til)
  2. Aktier, rettigheder, obligationer, kapitalinteresser, livsforsikringer og finansielle aktiver i udlandet
  3. Enhver fast ejendom han ejer (eller har andel i) i udlandet

Spanske skattemyndigheder vil straffe fortielse af indkomst på udenlandske aktiver med de størst mulige sanktioner, afhængig af omfanget af den skattemæssige kriminalitet.

Sanktionen for overtrædelse af disse forpligtelse, vil være en bøde på 5.000 € for hvert gruppe af manglende data, og med en bøde på mindst 10.000 €.

Desuden vil fast ejendom, der opdages af de spanske skattemyndigheder, og som ikke er opgivet,  blive betragtet som skjulte gevinster, og blive beskattet indtil  den sidste periode af skattepligt. Størrelsen af bøden vil afhænge af hvert enkelt tilfælde.

Ejendomme ejet af enkeltpersoner gennem selskaber

Hvis en person skylder penge til skattemyndighederne, vil skattevæsenet være i stand til at forhindre salg af ejendomme, ejet af denne person gennem et selskab, og især, hvis personen ejer mere end 50% af selskabet.

I dette tilfælde vil skattemyndighederne  kunne gøre udlæg i aktierne (og således forhindre salget af aktierne).

Skattesvig vil blive vanskeligere i Spanien

Dette er blot en brøkdel af de nye lov foranstaltninger fra regeringens side, for at bekæmpe skatteunddragelse. Dette vil også blive hjulpet af de nye EU-regler og bilaterale aftaler om fordeling af skattemæssige oplysninger mellem de forskellige nationale skattemyndigheder.