+34 958 63 01 14 [email protected]

Den daglige erfaring fra mange retssager viser, at et stort antal spørgsmål, hvor kriminel opførsel tilsyneladende kunne foreskrive en relativ simpel undersøgelse, og når dette sker, er der retssager, som søges udført hurtigt. Disse kaldes Juicio Rapido eller Hurtig Retssag. I bund og grund sigter de imod at undgå forsinkelser i udførelse af de sager, som vedrører mindre overtrædelser, idet de giver hurtigere og mere direkte beskyttelse til ofrene. Disse procedurer er en samling af tiltag, som fremvises i magistratens retssal, og som betyder, at forseelser og kriminelle handlinger i løbet af et kort tidsrum kan blive forberedt og retssagen kan finde sted indenfor maksimalt 15 dage. Den slags kriminalitet, hvor retssagen kan udføres hurtigt eller i nogle tilfælde straks, er groft tyveri eller røveri, indbrud og biltyveri, kriminalitet, som truer trafiksikkerheden, åbenbare ulovligheder vedrørende copyright, offentlig sundhed, beskadigelse, tvang, chikaneri, trusler eller fysisk vold eller gentagen psykisk vold udført mod de personer, der er refereret til i artikel 153 i straffeloven.

Artikel 153.1 bestemmer, at hvem, der end er skyld i psykisk skade eller en udefineret læsion ved at slå eller behandle nogen ondt uden, at det medfører nogen læsioner, hvor offeret er eller har været hustru eller partner i et tilsvarende følelsesmæssigt forhold uden at bo sammen, familiemedlem, eller enhver slags specielt sårbar person, som lever sammen med gerningsmanden, bliver straffet med fængsel fra 6 måneder til 1 år eller samfundstjeneste i 31 til 80 dage plus fratagelse af retten til at eje eller bære våben i 1 år og 1 dag og op til 3 år, og hvis dommeren eller retten anser det for passende for den svage eller handicappede, uegnet til udøvelse af forældre-autoritet, formynderskab, opdragelse, opbevaring eller børneopfostring i op til 5 år.

Hvis offeret for den kriminelle handling er en af dem, som er refereret i artikel 173.2, undtagen dem, som er nævnt ovenfor, bliver gerningsmanden straffet med fængsel fra 3 måneder til 1 år, eller samfundstjeneste fra 31 dage indtil 80 dage plus fratagelse af retten til at eje eller bære våben i 1 år og 1 dag og op til 3 år, og hvis dommeren eller retten anser det for passende for den svage eller handicappede, uegnet til udøvelse af forældre-autoritet, formynderskab, eller børneopdragelse i op til 5 år.

Gerningsmanden vil modtage en dom inden for den øvre halvdel af de ovenfor nævnte straffe, hvor den kriminelle handling opstår i børns nærvær, hvor våben er anvendt eller når de forekommer i hjemmet eller i offerets hjem, eller hvor andre påbud er blevet brudt. Dommeren eller retten kan også pålægge en mindre dom, hvis de tager hensyn til gerningsmandens personlige omstændigheder.

Denne fremskyndelse af sagen er ikke bare af hensyn til undersøgelse og retsforfølgelse af kriminelle handlinger, men også den umiddelbare forfølgelse af mindre lovovertrædelser eller forseelser. I sager, hvor disse Hurtig Sager anvendes, må politiets og den legale administrations arbejde også udføres hurtigere. Det medfører, at indsamling af beviser skal foretages hurtigt, idet det skal sikres, at den forsvarede til enhver tid skal være klar over sine rettigheder og, at han har en retlig repræsentant.

De hurtige retsforfølgelser kan udelukkende anvendes, når forbrydelsen kan straffes med fængselsdom, der ikke går ud over 5 år eller enhver anden straf, uanset om den er enkeltstående, sammenlagt eller alternativ, hvor varigheden ikke overstiger 10 år, uanset vigtigheden; eller hvor processen er påbegyndt, mens den sagsøgte blev identificeret og arresteret, er blevet fremsat for magistraternes retssal og ligeledes, når en af de følgende kan anvendes: Når det er åbenlys kriminalitet, d.v.s. når gerningsmanden gribes på fersk gerning og det kan betyde, når han sagsøges umiddelbart efter at have udført kriminaliteten, eller når han efter den kriminelle handling overraskes af de virkninger, som forudsætter hans deltagelse i den. Når det er den slags kriminalitet, der er nævnt i straffeloven som ovenfor anført, eller når det er en formodet simpel sag. Hurtige Retssager kan ikke anvendes, når undersøgelsen og retsforfølgelsen ikke kan henføres til de ovenfor nævnte eller når retsforfølgningen er fortrolig.

De umiddelbare retsforfølgninger af lovovertrædelser er, når der er forseelser, hvor skaderne/læsionerne ikke anses for at være en forbrydelse eller påstået overfald eller mishandling, hvor der ikke er nogen skade/læsion. Mindre trusler, tvang, chikanerier eller urimelig behandling/misbrug, så længe offeret er en af de følgende: ægtefælle (nuværende eller tidligere), partner (nuværende eller tidligere) hvad enten de levede sammen eller ej, blodsbeslægtet eller adopteret eller slægtskab, enten hans eget eller hans ægtefælles/partners slægtskab, mindreårige eller handicappede mennesker, som bor sammen med ham eller har været i hans varetægt eller enhver, som har været del af familiens kerne eller særligt sårbare mennesker, som er i offentlige eller private institutioner; eller når der er åbenbar tyveri. Disse anliggender kan også indgives direkte til magistratens ret, hvor de bliver evalueret for at afgøre, hvorvidt en umiddelbar retsforfølgelse for forseelser kan finde sted.

Formodede simple sager er dem, som er nævnt i Reformen af Straffeloven specielt efter godkendelsen af Lov 38/2002 (officielt statsbulletin af 23. november) hvor de forkortede procedurer er blevet godkendt for at lempe straffesystemet for specifikke krænkelser således, at det Retslige Politi har flere funktioner med hensyn til det materiale, der anvendes i retslige skridt og med hensyn til at informere de implicerede. I de sager, hvor handlingen vurderes at være en forbrydelse, informerer de de anklagede om deres rettigheder med hensyn til retlig repræsentation. I nogle sager med hurtig retsforfølgelse, hvor den anklagede indkaldes for magistratens retssal, og denne ikke fremmøder, kan han blive arresteret og, hvis vidnerne ikke fremmøder og de ikke har nogen lovlig grund til ikke at fremmøde, kan de blive idømt en bøde på mellem 200 og 5.000 euro.

Hvis du indkaldes til fremmøde i en Hurtig Retssag i en sag med objektive forseelser, kan de personer, som ikke møder op, blive idømt bøde på mellem 200 og 2.000 euro. I disse tilfælde kan retssagen finde sted uden at du er til stede. Nogle sager, som kunne blive udelukket fra at anvende Hurtig Retssag, er dem, hvor den sagsøgte tildeles retshjælp, når laboratorieanalyser skal fremskaffes og resultatet ikke er klar inden retssagen, når en ekspert er nødvendig til at vurdere et objekt og ikke kan gøre det tids nok for den Hurtige Retssag, og når en retslæge kræves og han ikke kan deltage.