+34 958 63 01 14 [email protected]

Om du som utlänning, äger en fastighet eller andra tillgångar i Spanien, är det inte bara tillrådligt att skriva ett testamente också i Spanien – det är väsentligt!

  1. Du och inte den spanska lagen bestämmer vem som ska ärva dina tillgångar och fastighet och vilka belopp.
  2. Det kan samverka med det testamente som du har undertecknat i ditt hemland, eftersom det spanska testamentet enbart hänvisar till de egendomar du har i Spanien (om du inte bestämmer något annat).
  3. Det kommer att spara både pengar och tid för dina arvtagare, eftersom utgifterna för processen är dyrare, och den tar längre tid utan ett spanskt testamente.

EU-medborgare som bor i Spanien kan välja om deras nationalitets lagstiftning eller den för det land de bor i ska vara giltig. Det är viktigt att detta beslut blir officiellt taget.

Spansk arvslag kommer att gälla för utlänningar som äger fastighet och/eller tillgångar i Spanien:

*om de är fast bosatta i Spanien och inte har ett spanskt testamente i vilket de har bestämt att deras hemlands arvsrätt ska vara den som gäller
* om de har skrivit ett testamente i sitt hemland utan att nämna i detta att deras hemlands arvsrätt ska följas eller
* om de går bort utan att ha upprättat ett testamente

Vilka olika slags testamente finns i Spanien?

Det finns tre olika slags testamenten i Spanien:

* Den vanligaste typen testamente är ett ÖPPET TESTAMENTE. Det undertecknas inför Notarius publicus i dubbla kolumner (spanska och ditt eget språk). Din advokat förbereder dokumentet och följer med dig till notarien för att agera som översättare och underteckna testamentet med dig. Efter undertecknandet, kommer Notarien att meddela det Centrala Testamentregistret i Madrid om att testamentet undertecknats, dess protokollnummer och testators uppgifter.
* Ett STÄNGT TESTAMENTE innebär att testamentets innehåll inte är känt av någon – det är bara testator som vet.
* Testator kan också skriva sitt testamente själv (HOLOGRAFISKT TESTAMENTE). Detta måste undertecknas på varje sida, med datum och det måste vara läsbart.

Vilka dokument kommer din advokat att behöva om det inte finns något spanskt testamente?

* Original dödsattest.
* Den avlidnes testamente från hemlandet
* Lagcertifikat (Certificado de Ley), utställt av det spanska Generalkonsulatet i det land den avlidne kommer ifrån, som bekräftar den utländska lagen så att den kan appliceras i arvsprocessen i Spanien.
* Beviljande av skifterätt (arv från brittiska medborgare).
* Spanska NIE nummer och passkopior från arvtagarna och den avlidne, och fullmakt.

Kom ihåg att alla utländska dokument måste översättas av en officiell översättare, och i vissa fall förses med Apostille. I vissa fall behövs även ett Europeiskt Arvscertifikat som har förenklat processen angående arvtagare, rättigheter och vilken lag som ska gälla, men Danmark, Irland och Storbritannien deltar inte i detta avtal. I dessa fall kommer processer som tas om hand av myndigheterna i de tre länderna att fortsätta att bestämmas av deras nationella lagar.

Vilka dokument måste presenteras om det finns ett spanskt testamente?

* Original dödsattest.
* Auktoriserad kopia av det sista testamentet.
* Spanska NIE nummer och passkopior från arvtagarna och den avlidne, och fullmakt.

Efter att din  advokat har erhållit dokumentationen, kommer hon/han att ansöka om certifikatet för sista testamentet och underteckna dokumentet där arvet accepteras hos Notarius publicus.

Vilken lag om arvsskatt gäller?

Generellt sett, är det regionala lagar som gäller för dem som är fast bosatta, och den nationella lagen som gäller för icke-residenter. Beroende på regionen kan lagen variera.

  1. ex. Andalusien: Andalusiens regering har godkänt en ny minskning av arvskatten för några månader sedan. Denna minskning kommer att gynna grupp I (barn under 21 år), och grupp II (barn över 21 år, makar, registrerade partners, barnbarn, mor- och farföräldrar och föräldrar). För andra släktingar (grupp III), som bröder, bror- och systerbarn, far- och morbröder, fastrar och mostrar är reduceringen av skatten samma som tidigare (7,993.46 Euro per arvtagare). Grupp IV, kusiner och andra mer avlägsna släktingar, och partners som inte är registrerade har ingen minskning av skatten.

De minskningar som nämns ovan kan endast tillämpas på arvtagare I gupp I och II, förutsatt att arvtagarna kommer från ett land som är medlem av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och den största delen av den avlidnes tillgångar finns i Andalusien. Arvtagare från andra länder kommer att betala arvsskatt enligt den statliga arvslagen.

Arvtagarna har 6 månader på sig att betala arvsskatten, räknat från den avlidnes dödsdag. Under de 5 första månaderna i denna period kan man ansöka om att få en förlängning av ytterligare 6 månader. Efter denna period, tillkommer avgifter till skattemyndigheterna för sen inbetalning som är på mellan 5 och 20%.

Om det inte finns något testamente, måste arvtagaren inom 6 månader förbereda all dokumentation för att presentera den, och översätta den, bekräftad av en Notarius publicus och med Apostille-stämpel – en process som för det mesta tar längre tid än 6 månader.

Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information om tvåspråkiga testamenten och ärenden som gäller arv.