+34 958 63 01 14 [email protected]

Den 09/04/2019 godkände den Andalusiska regeringen reduceringar av arv över 1 miljon Euro till 1%. Den tidigare godkända ändringen från den 1 januari 2018, höjde maxbeloppet för undantag av arvsskatt från 250,000 € till 1,000,000 €.

Dekretlag nummer 1/2019 började gälla den 11/04/2019. Denna minskning kommer att gynna grupp I (barn under 21 år), och grupp II (barn över 21 år, makar, registrerade partners, barnbarn, mor- och farföräldrar och föräldrar). För andra släktingar (grupp III), som bröder, syskonbarn, far- och morbröder, fastrar och mostrar är reduceringen av skatten samma som tidigare (7,993.46 Euro per arvtagare). För grupp IV, Kusiner och andra mer avlägsna släktingar, och partners som inte är registrerade ges ingen minskning av skatten.

Fördelningen av tillgångarna är viktig i Spanien, eftersom det är arvtagarna som blir beskattade och inte den avlidnes dödsbo. De minskningar som nämns ovan kan endast tillämpas av arvtagare i grupp I och II, förutsatt att arvtagarna kommer från ett land som är medlem av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och den största delen av den avlidnes tillgångar finns i Andalusien. Arvtagare från andra länder kommer att betala arvsskatt enligt den statliga arvslagen.

De nya skattesänkningarna kan endast tillämpas om dödsfallet skedde efter mars 2019. Om det finns en skuld bland tillgångarna (t.ex. ett lån), minskar det lånade beloppet tillgångarna och reducerar på så sätt det värde som beskattas.

Kom ihåg att man inte blir befriad från att betala arvsskatt automatiskt, och arvsprocessen måste blir klar på 6 månader, även om ingen skatt ska betalas.

Förändringar för arv:

Artikel 20. Förbättring av minskningarna av den beskattningsbara basen, multiplicering av koefficienter och bonusar / rabatter till kvoten genom ekvationer.
a) Par som är registrerade i Andalusiens autonoma regions parregister blir likvärdiga makar.
b) Personer som är permanent placerade i en fosterfamilj samt/eller personer som är placerade i familj för att bli adopterade av familjen kommer att likställas med de som är adopterade.

Artikel 33.bis. Bonus/rabatt Bonus / rabatt vid förvärv ”mortis causa”
Skattebetalare som ingår i grupperna I och II kommer att tillämpa en rabatt på 99% på skatteplikten från förvärv av ”mortis causa”, inklusive mottagarna av livförsäkringar. Med andra ord kommer arvingarna endast att betala 1% över tröskeln på 1 miljon.
Befintlig förmögenhet per arvinge har ökat till 1 miljon euro.
Ta hänsyn till att för att beräkna den egendom som ärvts av varje arvtagare måste 3% av tillgångens värde läggas till som hushållsvaror, denna procentsats gäller även när tillgångarna är fastigheter.

Förändringar av gåvoskatten:

Skattebetalare som ingår i grupperna I och II kommer att tillämpa en rabatt på 99% i skattekvoten härrörande från förvärv ”inter vivos”. Ett nödvändigt krav för tillämpningen av denna bonus är att donationen formaliseras i ett offentligt dokument (handlingar undertecknade inför Notarius publicus).

Om det donerade beloppet ägnas åt att skapa eller för att utvidga ett företag höjs det undantagna minimumbeloppet till 1 miljon euro. Företaget måste förbli aktivt i fem år efter det att de offentliga handlingarna för donationen undertecknats.
Lagen fastställer också att om donationen är kontant så kommer förbättringen endast att tillämpas när fondernas ursprung kan motiveras vederbörligen, under förutsättning att det dessutom har inkluderats i de handlingar som undertecknats.
Skatterna måste betalas, alternativt formulär för undantag måste presenteras, inom 30 kalenderdagar.
Skatten betalas av mottagarna, som formellt accepterat gåvan. Om givaren är fast bosatt i Spanien kommer denne att vara skyldig att betala skatt även om tillgångarna finns utanför Spanien. Givare som inte är fast bosatta i Spanien betalar skatt om tillgångarna finns i Spanien (t.ex. en fastighet).