+34 958 63 01 14 [email protected]

Skatt

De spanska skattemyndigheterna erkänner två slags familjekonstallationer:

  • Gifta par (med eller utan barn) och
  • Ogifta par eller lagligt separerade mödrar eller fäder som bor med sina barn

Registrerade partners kan inte presentera en gemensam deklaration, vilket gifta par kan göra.

Arv

För par som är partners är det mycket viktigt att skriva ett testamente, om de vill försäkra sig om  att den överlevande partnern ska vara arvinge. Den överlevande partnern är inte tvångsarvinge, vilket är fallet hos gifta par. Angående Arv- och Gåvoskatt tillämpas samma lagar för registrerade partners som för gifta par.

Hyreskontrakt

Om en av partnerna i ett partnerskap dör, kan den överlevande partnern träda in i kontrakt med hyresvärden. Det måste finnas bevis på att partnerskapet existerat i minst två år, t.ex. genom ett intyg från registreringen i Partnerskapsregistret.

Tjänstledighet

Par som är partners kan använda sig av den förmån som finns i form av tjänstledighet för att gifta sig eller för att registrera sig som partners, om kollektivavtalet för respektive sektor godkänner detta.

Offentlig anställningstjänst

Om det finns gemensamma barn under 26 år, funktionshindrade äldre eller adopterade minderåriga, i partnerskapet, kan, vid arbetslöshet,  den arbetslösa partnern dra fördel av arbetslöshetsförmåner utifrån villkoret att den totala familjeinkomsten, dividerat med antalet familjemedlemmar, inte överstiger 75 % av minimilönen.

Kompensationspension

Artikel 97 i Civilkoden, som regulerar rätten till kompensationspension vid separation, gäller endast för gifta par. Detta gäller alltså inte för partners, och för att ha rätt till detta, måste partnerna ha undertecknat ett gememsamt avtal. Hur som helst, finns möjligheten att kräva kompensation för “orättvist berikande” om en av partnerna har satt sina yrkesmässiga intressen åt sidan för familjens förmån, och den andra partnern har utvecklats professionellt och finansiellt tjänat på detta under denna tid. För att kunna kräva detta, måste följande krav uppfyllas:

  • Den arbetande partnerns inkomst har ökat under tiden som sambo
  • Partnern som kräver kompensation har blivit fattigare under denna tid
  • Det finns ingen anledning som motiverar den ekonomiska ojämlikheten

Barn

Angående barn, så är det samma rättigheter och skyldigheter som gäller för registrerade partners som för gifta par. Om partnerskapet tar slut, gäller samma lagar angående vårdnad, regler för besök, underhåll och barnens arvsrättigheter, som för vårdnadshavare som är gifta.

Adoption

Artikel 9 i Lagen för Andalusiska partnerskap (5/2002, 16 September) fastställer att partners gemensamt kan starta processen hos den Andalusiska administrationen för att ta barn i vård, både tillfälligt eller permanent.

Under inga omständigheter får partnernas åsikter eller sexuella läggning användas av administrationen som en diskriminerande faktor vid adoptionsprocessen.

Änkepension

Den spanska socialförsäkringen erkänner rätten till en änkepension; emellertid måste förhållandet ha varit inskrivet i registret minst två år före dödsfallet och paret måste ha levt tillsammans minst fem år. En begränsad inkomst är nödvändigt för att få pension.

Sjukvård

Partnern har rätt till hälso- och sjukvård om en av medlemmarna har rätt till socialförsäkringen, förutsatt att partnerskapet har existerat under ett år (vilket kan bevisas med registrets inskrivningsintyg).

Om ett skriftligt förhandsgodkännande från en patient är nödvändig för att utföra hälsointerventioner. Om denne inte kan ge detta godkännande på grund av sjukdomen, så har dennes partner samma rättigheter som lagen erkänner för direkta släktingar.

Äldreboende

Registrerade partners kan ansöka om att bo tillsammans på ett av den Andalusiska offentliga förvaltningens äldreboenden, och när deras ansökan har godkänts, kan de sedan få rum vari de kan bo tillsammans.