+34 958 63 01 14 [email protected]

Nästan alla spanska automona regioner har godkänt lagar för att likställa rättigheterna för de som är partners med rättigheterna för de som är gifta med varandra, men lagarna varierar mellan regionerna. I denna artikel hänvisar vi till lagstiftningen i Andalusien.

Om ni är partners, måste detta registreras i den Autonoma Regionen Andalusiens Partnerskapsregister (Registro de Parejas de Hecho) för att göra det officiellt. Om ert partnerskap är registrerat, kan ni dra fördel av de rättigheter och förmåner som står i den Andalusiska lagen för partnerskap.

Var görs registreringen?

Ni kan gå till ett av Ministeriet för jämställdhet och socialpolitiks lokala kontor (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/delegaciones.html). Registreringen kan inte ske elektroniskt.

Vilka dokument ska presenteras?

Enligt artikel 5 i Dekret 35/2005 från den 15.02.2005, måste följande dokument presenteras:

Ifylld ansökan nr 001076/7D som kan laddas ned från Junta de Andalucias hemsida:(https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/14/como-solicitar.html)

Samt

 • Kopia av identifikationsdokument (pass, DNI, bevis för residens etc.)
 • Folkbokföringscertifikat (empadronamiento), (som blivit utställt inom de 3 senaste månaderna).
 • Certifikat från folkbokföringen, som visar ert civilstånd (som blivit utställt inom de senaste 6 månaderna).
 • Intyg om att ni inte är släktingar i rak linje varken genom släktskap eller adoption, eller släktskap av andra graden
 • Intyg om att ni inte är omyndigförklarade.
 • Intyg om att ert partnerskap inte är registrerat i ett annat register, och även intyg på att ingen av er två är registrerade i något annat register, och om detta skulle vara fallet, ett intyg från detta register på att registreringen har blivit annullerad.
 • Intyg på att ni inte är gifta eller ingår i partnerskap med någon annan person.

Om dessa intyg utställs av ett kontor i ett annat land, måste dess giltighet intygas (med Apostille stämpel), och översatta av en officiell översättare.

Mellan partners kan rättigheter och villkor som gäller deras personliga förhållande fritt bestämmas. Registret kommer dock inte att registrera avtal som strider mot partnernas grundläggande och allmänna rättigheter.

Intyg av registreringen/Ändring av uppgifter:

Intyg av registreringen utställs av Registret, när partnerskapet har blivit registrerat. Man måste även informera registret om personuppgifter ändras. Intyg och personuppgifter ges endast till medlemmarna av partnerskapet eller till en utvald representant.

Ekonomi

Partnerna är inte skyldiga att göra en överenskommelse angående gemensam ekonomi, detta är frivilligt.

Om partnerna skriver ett gemensamt avtal, kan detta registreras så att det på så sätt har rättsliga effekter.

Information om gällande lagbestämmelser kan begäras från de Andalusiska offentliga förvaltningarna, särskilt vad gäller bidrag till familjeavgifter, äganderätt, rätt till underhåll och vad som händer om partnerskapet upplöses.
Om det inte finns något registrerat avtal om parets ekonomi och partnerskapet upphävs, är det domaren som beslutar.

Underhåll

I Andalusien tillämpas civillagen, så att det i allmänhet inte finns någon rätt att få ekonomiskt underhåll från partnern efter en separation. Partnerna kan dock ordna sådana betalningar i ett privat eller offentligt dokument. För gemensamma barn är båda föräldrarna skyldiga att tillhandahålla underhåll, vilket också gäller om partnerskapet upphör.

Upplösning av partnerskapet

Partnerskapet anses vara upplöst om

 • En av partnerna dör
 • Paret gifter sig, eller en av partnerna gifter sig
 • Det finns ett gemensamt avtal om upplösning
 • Det finns en ensidig avsikt från en av partnerna
 • Partnerna inte har bott tillsammans på över ett år

Vid upplösning av partnerskapet kan partnerna reglera lämplig ekonomisk kompensation, men måste alltid respektera de minimirättigheter som nämns i tillämplig lagstiftning. När upplösningen har certifierats, kommer inskriptionen i registret att annulleras. Om en av medlemmarna i partnerskapet vill annullera inskriptionen i registret måste han inte bara anmäla detta till registret utan också meddela sin partner via tillförlitlig väg.
Om en av partneren dör och det inte finns något gemensamt avtal för denna händelse, föreskrivs i den andalusiska lagen att den överlevande kan bli boende i deras bostad i ett år, oberoende av vilka arvingarna är.