+34 958 63 01 14 [email protected]

Den 23 december 2010 träder den nya reformerade strafflagen i kraft. Detta är en av de största lag-uppdateringarna som gjorts sedan 2003. De nya ändringarna är utformade för att tillhandahålla nya enheter för att bekämpa brott mot stadsplanering och organiserad brottslighet, och för att det spanska rättssystemet ska anpassa sig till andra rättssystem inom EU. 150 artiklar uppdateras, både i typer av brott och typer av sanktioner.

Den nya stora förändringen i Spanien är införandet av straffrättsligt ansvar för juridiska enheter. ”Rättssubjekt” är en juridisk term för företag, kooperativ, branschorganisationer, företag och kommuner, i motsats till en individ.

Dessa typer av lagar gäller redan i länder som Storbritannien, Italien, Frankrike och Tyskland och det är ett steg framåt för integrationen av rättssystemen i EU.

1) Straffrättsligt ansvar för affärsenheter

Straffrättsligt ansvar kommer att utvidgas till juridiska enheter. Detta utesluter inte det straffrättsliga ansvaret för den enskilde, men beroende på omfattningen och på vilken typ av brott det handlar om, kommer sanktioner riktas till företaget samt företagets chefer eller de anställda som begår brottet.

Den typ av brottslig verksamhet som de spanska myndigheterna kommer söka speciellt efter kommer att vara penningtvätt, skatteflykt , socialförsäkringsbedrägeri, mutor, brott mot stadsplaneringen och miljöbrott.

I en ordagrann översättning av strafflagen kommer rättsliga och företagsenheter hållas ansvariga för: (1) De brott som begås på deras vägnar eller till deras fördel av personer inom företaget som ansvarar för förvaltningen, och (2) Olagliga handlingar som begås av någon annan person som omfattas av företagsledningen för företagets räkning och till förmån för företaget, till följd av att företaget inte har uppfyllt kraven på kontroll i enlighet med de särskilda omständigheterna.

Även om straffrättsligt ansvar för individer och juridiska enheter mestadels kommer att ha ett samband, kommer de att behandlas var för sig, vilket kan leda till fall där den juridiska enheten anses vara ansvarig, medan individer frikänns.

2) Korruption i internationella affärstransaktioner

Denna lag omfattar straffrättsligt ansvar för juridiska enheter i internationella fall av mutor. Denna nya lag introducerar begreppet ”utländsk offentlig tjänsteman” till Spanien.

3) Korruption mellan individer i den privata sektorn

Denna nya lag är en nästan direkt transkription av en ny EU-lagstiftning för att bekämpa internationell korruption, med målet att göra EU:s marknad mer rättvis och konkurrenskraftig. Avsikten är att straffa den som lovar, erbjuder eller ger en olaglig fördel till chefer, anställda eller delägare i ett företag, en societet, en förening, en stiftelse eller en organisation. Dessutom kommer mottagaren av dessa förmåner straffas likvärdigt.

I praktiken är målet att säkerställa en korrekt och rättvist fungerande marknad, utrota otillbörliga affärsmetoder som, på något sätt, gör det möjligt att vinna konkurrensmässiga fördelar, som annars inte hade varit möjligt.

Tillämpning av de nya lagarna och säkring av risker

För dessa brott kan sanktioner mot individer variera från 6 månader till 6 år i fängelse, inklusive böter på upp till tio gånger det omsatta beloppet.

För företagsenheter eller bolag, bortsett från böter, kan sanktionerna vara extremt allvarliga; från näringsförbud till upplösning av företaget.

Det är viktigt att notera att enligt lagen, kan företaget säkra eller skydda sig helt eller delvis mot ansvar genom att sätta kontrollåtgärder på plats. Dessa åtgärder kommer att vara självreglerande mekanismer som frivilligt tillämpas av bolaget för att spåra och förhindra olagliga handlingar av ledningen eller de anställda och se till att verksamheten bedrivs helt i enlighet med lagen.

I praktiken kan detta uppfyllas genom att korrekt utbilda de anställda i relation till de nya anti-korruptionsförordningarna, skapa en offentlig uppförandekod för bolaget och att skapa en avdelning för dubbelkontroll av transaktioner och för att förebygga olaglig verksamhet.

Förekomsten av dessa mekanismer kan  i de flesta fall utesluta företaget från straffrättsligt ansvar eller kan komma att behandlas som förmildrande omständigheter av domstolen.

Att förbereda företaget för de nya lagarna

Dessa förändringar kommer att påverka alla företag i Spanien och i synnerhet internationellt verksamma företag i byggbranschen eller i hanteringen av kontrakt med en offentlig förvaltning. Det är viktigt att undvika risker genom att förbereda en lämplig uppförandekod och ett utbildningsprogram för de anställda. Även ett litet företag bör göra detta. Din spanska advokat kommer att kunna ge dig råd och hjälpa dig att förbereda ditt företag när det gäller dessa nya lagar.