+34 958 63 01 14 [email protected]

Många människor förväxlar insolvens och konkurs (respektive ”insolvencia” och ”quiebra” på spanska) som är två närliggande begrepp men som skiljer sig väsentligt ifrån varandra. Kortfattat är insolvens ett rättsligt förfarande som, om det accepteras av domstol, skyddar företaget eller individen från sina fordringsägare. Räntan på skulder fryses och det finns möjlighet att omförhandla återbetalningar. I de flesta fall fortsätter normal kommersiell verksamhet. Konkurs är ett annat rättsligt förfarande som innebär upphörande av kommersiell verksamhet och en slutligiltig likvidation av gäldenärens tillgångar för att betala fordringsägarna.

”Concurso de Acrededores” och lag 22/2003

I Spanien, regleras insolvens och konkurs genom lag 22/2003 från den 9 juli 2003 och därpå av följande ändringar av lag nr 3 / 2009, från den 27 mar 2009. Samtliga fall av insolvens och konkurs, från privatpersoner till multinationella företag, ingår i samma mångsidiga process som kallas ”Concurso de acrededores”.

”Concurso de Acrededores” (insolvens från och med nu), är när ett bolag eller en egenföretagare förklaras okapabel, av domstol, till att betala sina fordringsägare. När det är gäldenären som ansöker om insolvens kallas  förfarandet för ”Concurso voluntario” (frivilligt förfarande). När borgenärerna ansöker för att återfå en del av skulden, kallas det ”Concurso necesario” (nödvändigt förfarande).

I de flesta fall är det gäldenären själv som initierar processen.

Domstolsprocessen

En domstol måste tillkännagiva konkurs. Företag eller egenföretagare kan lämna in ansökan till  handelsdomstolen i den jurisdiktion gäldenärens huvudkontor ligger. Parten som ansöker om konkurs måste utse en advokat och förbereda en dokumentmapp som omfattar räkenskaperna för de tre senaste åren, om möjligt även: bokföring, en förteckning över borgenärer med alla utestående belopp och en detaljerad förteckning över gäldenärens tillgångar.

Vi kan se att ansöka om insolvens i domstol kräver en insamling av en betydande mängd information. Insolvens kan vara tillfällig, (insolvenssituationen kan återhämta sig) eller definitiv (mängden av skulder och statusen på verksamheten gör att eventuella förbättringar inte kan förväntas).

Domstolen kommer att besluta sig för att godkänna eller förkasta förfarandet. Om domstolen förklarar konkurs kommer det att initiera till vissa åtgärder:

  • Den offentliga insolvensförklaringen
  • Ett samtal till fordringsägarna för att rättfärdiga deras krav
  • Utnämning av en grupp inspektörer
  • Ett intyg om gäldenärens fakulteter för ledningen.

Frivilligt förfarande ”concurso voluntario”

Förfarandet kan lämnas in på förhand om insolvens kan förutses, men i vilket fall som helst måste geldenären ansöka om insolvens inom två månader efter att insolvenssituationen startat. Att fördröja processen ytterligare kommer att medföra ökade skulder gentemot borgenärerna.

Det frivilliga förfarandet kommer att ha flera effekter på gäldenären:

  1. Företaget kommer att kunna fortsätta sina normala verksamhet, med förbehåll för granskning av inspektörer. Om inspektörerna ser stora tecken på misskötsel eller ansvarslöshet kan de när som helst avbryta den nuvarande företagsledningen och förfoga över företagets tillgångar.
  2. Utföranden i samband med finansiella fordringar (till exempel fastighetsutmätning) kommer att stoppas.
  3. Periodiseringen av räntan som genereras av skulden kommer att avbrytas.
  4. Handelsdomstolen kan underlätta förhandlingarna med borgenärerna i syfte att omstrukturera skulder eller att senarelägga betalningar.

Kortfattat kan processen ha två möjliga utfall:

  • En överenskommelse mellan gäldenären och borgenärerna för att reglera skulderna.
  • Likvidation av gäldenärens tillgångar. Detta skulle kunna leda till en nedläggning av verksamheten.

Nödvändigt förfarande ”concurso necesario”

Den stora fördelen för en borgenär att ansökan om insolvens mot en gäldenär är att de kommer att ha företräde framför andra borgenärer när det gäller återvinna sina pengar och detta upp till 25% mer än de andra fordringsägarna.

Rådfråga din spanska advokat

Om du är en fordringsägare som försöker återfå dina pengar eller om du sköter ett företag i en svår situation, är det alltid bra att konsultera en spansk advokat som är  expert på bolagsrätt och redovisning och som då kommer att kunna hjälpa dig att välja bästa möjliga tillvägagångssätt.