+34 958 63 01 14 [email protected]

Skiljedomssystemet för konsumentfrågor i Spanien (Sistema Arbitral de Consumo) är ett instrument som möjliggör en effektiv och snabb lösning av tvister mellan konsumenter och företag eller yrkesutövare beträffande  konsumentprodukter och tjänster. Den regleras genom den kungliga förordningen 1/2007 (artiklarna 57 och 58) angående den nya lagen för konsumentens försvar och den kungliga förordningen 231/2008  reglerar uttryckligen skiljedomssystemet för konsumentfrågor.

En stor majoritet av konsumenttvister kan lösas genom detta system, de fall som inte omfattas av skiljeförfarandet är:

  • När det redan finns ett tidigare rättsligt beslut
  • När parterna inte har någon makt eller rätt att förfoga över produkten eller tjänsten
  • När det finns fall av förgiftning, skada, dödsfall eller bevis för att ett brott begåtts.

I praktiken kommer parterna i konflikten att frivilligt anförtro en skiljedomstol som opartisk vilja och som oberoende och i förtrolighet kommer att lösa eventuella konflikter. Även om förfarandet anses utomrättsligt, kommer det slutliga beslutet av skiljedomstolen ha samma effekt som ett domstolsbeslut. Processen är snabb eftersom det inte kommer att pågå i mer än 6 månader från början av skiljeförfarandet.

Skiljedomsorganet

En skiljenämnd (junta arbitrale) ansvarar för administrationen av förfarandet  och utser en skiljedomstol/skiljedomsorgan (organo arbitrale). Det är denna skiljedomstol som skall studera fallet och döma.

Det finns för närvarande 71 skiljedomstolar i Spanien, från kommunal, provinsiell till regional och nationell myndighet.

Processen inleds när skiljenämnden har kontrollerat att förfarandet är möjligt och att båda parter accepterar att konflikten kommer att lösas på detta sätt.

Skiljedomsorganet består av människor som är särskilt utbildade för dessa typer av konflikter. Beroende på fallet, kan nämnden bestå av en enda person eller av tre personer som har utsetts av den offentliga förvaltningen, en konsumentorganisation och en företagsorganisation.

Proceduren

1) Begäran

Det första steget är att fylla i ett skiljeförfarandeformulär. Blanketten kan lämnas in till skiljenämnden direkt, via en advokat eller genom en konsumentorganisation. Valet av skiljenämnd kan vara en utmaning. Om det inte finns några specifika önskemål från parterna, blir det den skiljedomstol som tillhör området där konsumenten har hemvist.

Som tidigare nämnts kommer skiljenämnden att kontrollera först om tvisten kan lösas genom konsumenternas skiljedomstol, eftersom det kommer att finnas fall där tvisten måste lösas genom det juridiska systemet. Om företaget eller yrkesmannen redan är integrerad i det spanska skiljedomssystemet så kommer proceduren påbörjas omedelbart. Om företaget inte är integrerat kommer en ”acceptans- förfrågan” att skickas till företaget. Företaget eller yrkesmannen kommer att ha 15 dagar på sig att godta en lösning genom skiljedom. Efter denna tid, eller om bolaget avböjer inbjudan, kommer tvisten att lösas med andra medel eftersom skiljedomsförfarandet måste godtas av båda parter. Om företaget accepterar inbjudan kan proceduren börja.

2) Medling

I det andra steget kommer skiljenämnden att utse en medlare som ska försöka lösa tvisten. Medlingen kan inte pågå i mer än en månad. Om medlingen misslyckas kommer skiljenämnden kommer att utse skiljedomsorganet.

3) Skiljedomsorganets formation

Ensam skiljedomare

En ensam skiljedomare utses om:

  • Båda parter är överens
  • Summan i tvisten är mindre än 300€
  • Tvisten är enkel och okomplicerad

Domaren är normalt utsedd av den offentliga förvaltningen, om inte parterna har enats om en specifik ackrediterad skiljedomare.

Kollegiala skiljedomare

För alla andra fall utses tre skiljedomare: en av den offentliga förvaltningen (som kommer att fungera som ordförande) och de två andra av varje part. Om ämnet är mycket speciellt kan de två parterna enas om en annan ordförande. Detta händer ofta när tvisten berör ett offentligt organ, för att ifrågasätta opartiskheten hos en skiljedomare som utsetts av den offentliga förvaltningen.

4) Förhandlingarna

Under hela proceduren kommer skiljedomarna att höra parterna efter att ha granskat dokument och bevis. När som helst före slutet av förhandlingarna kan parterna lämna in ytterligare bevis, dokumentation, svara på frågor och ändra eller utöka kravet.

Skiljedomarna kommer att kunna välja de bevis de finner lämpliga. Eventuella kostnader avseende bevisningen (laboratorieanalys-kostnader till exempel) betalas av den part som framförde beviset.

5) Domen

På samma sätt som ett domstolsbeslut så kommer skiljedomstolen ge en dom som kommer att lösa konflikten. Domen kommer att bära samma tyngd som vid en rättslig dom.

Om parterna når en överenskommelse under förfarandet, kommer skiljedomstolen slutföra avtalet som ett domstolsbeslut och kalla den för en ”försonande dom” (laudo conciliatorio).

6) Överklagande

I likhet med ett domstolsbeslut kan parterna överklaga domen och de har två månader på sig att göra det.

Skiljedom i korthet

Att gå igenom ett skiljeförfarande kan vara en fördel eftersom tvisten kan lösas ganska snabbt. Om summan med pengar som krävs är hög kan det vara fördelaktigt att få hjälp av en advokat, särskilt om spanska inte är kärandens modersmål. Som alltid är det arbete som ägnas åt att förbereda argumenteringen och bevisningen av största vikt.

Skiljedom för konsumentfrågor blir mer och mer populärt i synnerhet i fall som rör resebranschen. Det är viktigt att notera att skiljedomssystemet kan användas i gränsöverskridande konflikter inom Europeiska Unionen. I dessa fall är det nödvändigt att kontakta ”European Consumer Centre” i Spanien och proceduren kommer att vara mycket snarlik.