+34 958 63 01 14 [email protected]

När en utländsk medborgare som äger tillgångar i Spanien dör, finns det flera saker som arvingarna behöver veta för att gå rätt till väga i processen med arvet av de spanska tillgångarna.

Ett vanligt misstag är att bearbeta arvet i hemlandet och glömma att hantera arvet av de spanska tillgångarna med de spanska myndigheterna. Detta kan leda till flera problem, bland annat betalning av böter eller förlust av tillgångar.

Den spanska arvslagen

Enligt artikel 9.8 i den spanska civillagen: ”arv p.g.a dödsfall regleras enligt den nationella lagstiftningen som gäller för den avlidna personen i fråga, vid tidpunkten för sin död, oavsett arten av dess ägodelar och i vilket land de än må vara. De arrangemang som bestämts i testamentet kommer tillsammans med testatorns önskemål, och i enlighet med den nationella lagstiftningen,  vid tidpunkten för utarbetandet av testamentet, att gälla även om en annan typ av arvsrätt finns. Den nationella lagstiftningen som reglerar äktenskap kommer att reglera arvsrätten till den efterlevande maken. 

Den grundläggande principen om allmängiltighet styr arv i Spanien. I praktiken innebär detta att bara en lag kan styra arvet av samtliga tillgångar som ägs av den avlidne.

Det kan finnas konflikter mellan nationella lagar. Ett typiskt exempel är den engelska lagen. Engelsk arvsrätt anger att den gällande arvsrätten för fastigheter är den där personen senast hade hemvist. Detta är fallet om den avlidne är en brittisk medborgare bosatt i Spanien. Engelsk lag skiljer mellan lös egendom och fast egendom, det gör inte den spanska lagen. En ”från-fall-till-fall”- studie  kan behövas varje gång.

Testamenten i Spanien

Spansk lag ger arvingar 6 månader, från och med tidpunkten för dödsfallet,  till att bearbeta den avlidnes arv och att betala spansk arvsskatt. Om den utländska medborgaren inte har ett registrerat testamente i Spanien eller är utan testamente, kommer processen att legalisera de utländska dokumenten bli lång och komplicerad.

Processen

För att inleda processen bör arvingarna utse ett juridiskt ombud i Spanien. Det är normalt att utse en spansk advokat som juridisk företrädare för att följa upp processen i Spanien.

För att inleda processen kommer följande dokument behövas:

  1. En fullmakt från alla arvingar till förmån för advokaten. Om arvingarna inte kan komma till Spanien för att skriva en fullmakt, kan de underteckna dokumentet i sitt eget land.
  2. En dödsattest. Om dödsattesten inte är utfärdad i Spanien, kommer den att behöva apostillestämpel och bli översatt av en auktoriserad översättare om nödvändigt.
  3. En eller flera handlingar som styrker förhållandet mellan arvinge och den avlidne. (Normalt använder man ett intyg från folkbokföringsregistret).
  4. Kopia av det spanska testamentet, om det finns ett sådant.
  5. Förteckning över de spanska tillgångarna och tillhörande handlingar t ex:
    1. Handlingar och intyg som styrker fastigheternas värde.
    2. Intyg från banken, som visar saldot i den avlidnes konton vid tidpunkten för dödsfallet.
    3. Intyg om ägande av fordon som är registrerade i Spanien.
  6. Intyg från utländsk arvsrätt tillämpliga i målet.
  7. Kopior av arvingarnas pass, godkända av en Notarius Publicus.
  8. Kopia av varje arvinges NIE. (Spanskt ID-nummer för utlänningar)

När det inte finns ett spanskt testamente

Om det enda kända testamentet är utländskt eller om den avlidne dog utan att ha skrivit testamente blir processen mer komplicerad. Många länder har inte ett testamentsregister. Om arvingarna inte kan enas om fördelningen av arvet är det  normalt att ett utländskt domstolsbeslut begärs. Spanien har ratificerat EU-förordningen nr. 44/2001 som antogs av EU och som innebär att det utländska beslutet kan verkställas i Spanien. Alternativt kan en utländsk Notarius Publicus intyga hur arvet har delats upp mellan arvingarna i den avlidnes hemland.

Din spanska advokat kan guida dig genom arvsprocessen

Arvsprocessen för utlandsägda tillgångar är lång och komplicerad. Denna uppgift kan underlättas med hjälp av en spansk advokat som specialiserat sig på internationella arvsprocesser.

Kom ihåg att:

  • Alla utländska handlingar måste översättas till spanska av en auktoriserad översättare och legaliseras (dvs de kommer att behöva en apostillestämpel).
  • Fullmakten från arvingarna till förmån för den advokat som arbetar med processen måste undertecknas av alla arvingar, naturligtvis kan varje arvinge ha en egen advokat.
  • Att ha ett spanskt testamente underlättar mycket.
  • Den sex månaders långa tidsfrist från spanska myndigheter är ganska kort för denna typ av process. Starta processen så snart som möjligt genom att kontakta en spansk advokat. Det kommer att ta tid att samla alla nödvändiga dokument och att överlämna dem till myndigheterna.