+34 958 63 01 14 [email protected]

Våld i hemmet är ett betydande socialt problem i Spanien. Det är en typ av fysiskt eller psykiskt våld som förekommer inom ett hushåll eller i en intim relation, till exempel inom ett äktenskap, en familj, ett samboförhållande eller t.o.m vid dating. Våld i hemmet kan visas i många former, inklusive fysisk aggression, men även känslomässiga övergrepp, trakasserier, förföljelse och frihetsberövande kan alla vara former av våld i hemmet.

Även om offren för våld i hemmet är övervägande kvinnor, är barn och äldre personer sårbara och kan också vara offer. Män kan också vara offer men detta är mindre vanligt.

Mellan 2003 och 2010 dog 545 kvinnor som offer för våld i hemmet. Det är mycket svårt att uppskatta omfattningen av problemet eftersom mindre än 10% av de fysiska  angreppen redovisas. Antalet rapporterade fall är ännu lägre om vi ser till psykisk misshandel. Andelen våld i hemmet är särskilt hög inom utländska familjer bosatta i Spanien.

Statistiken visar att förövarna antingen har varit offer eller vittnen till våld i hemmet när de var barn, detta är en överföring av ett beteendemönster från generation till generation. Det finns ingen typisk social profil för förövarna och medan 20% av dem har en historia av psykiska sjukdomar är 80 % ”normala” utan några tecken på våldsamt beteende, utom i hemmiljön.

Organisk lag 1/2004 den 28:e december

År 2004 godkände det spanska parlamentet den organiska lagen 1/2004 den 28:e december. Lagen utformades för att bekämpa våld i hemmet och består av många olika åtgärder som syftar till ett snabbt skydd för offer eller potentiella offer, och till att snabbt kunna straffa angriparna.

Lagen har flera mål:

  1. Stöd till brottsoffer. Skapande av larmnummer med 100% tillgänglighet som ger offren på plats praktiska råd och psykologisk hjälp. Skapandet av sociala hjälpcenter till offer och deras barn. Gratis specialiserad juridisk hjälp, särskilt ekonomiskt bistånd och sysselsättningshjälp.
  2. Rättsliga åtgärder. Skapande av specialdomstolar med befogenheter för omedelbara åtgärder. Beroende på problemets omfattning kommer domaren att diktera besöksförbuds-åtgärder, arrestering av den aggressive eller ett berövande av föräldrars rättigheter och vårdnad av barn. Ökat straff för våldsbrottslingar. Varje våldsfall kommer att betraktas som brottsligt
  3. Administrativa åtgärder. Inrättande av en specialiserad kår vid den lokala polisen och ”Guardia Civil” med agenter utbildade för att hantera fall av våld i hemmet. Inrättande av ”Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer” som är ansvarig för statistisk uppföljning och för att analysera effekten av de nya lagarna i det spanska samhället.
  4. Utbildning av det spanska samhället. Även om denna lag har kritiserats anses den vara en av de mest avancerade och radikala lagstiftningarna av denna typ inom den Europeiska unionen.

Påföljder

Lagen 1/2004 ökade påföljderna och försvårade villkoren för avbrytande av straff. Dessutom kommer inte ett upphävande av straff att hindra gärningsmannen från att genomgå ett socialt rehabiliteringsprogram och psykologisk terapi. Motstånd eller brist på samarbete i rehabiliteringen eller i terapin kommer att innebära annullering av upphävandet och en fullständig tillämpning av påföljden. En upphävning av vårdnad, patria potestad, och fosterhemsbeslut tillämpas alltid  i fall där det finns minderåriga i familjen.

Fängelsestraff kan omvandlas till samhällstjänst på domstolens egen bedömning.

Fysiska angrepp med skador kommer att straffas med fängelse i två till fem år, som ökar vid:

  • Användning av vapen eller farliga föremål
  • Uppsåt eller särskild grymhet
  • Om offret är funktionsnedsatt eller yngre än 12 år
  • Om det finns ett sentimentalt förhållande med offret (även när de inte bor i samma hus).
  • Om offret är särskilt sårbart

Psykiska angrepp, vanvård eller annan fysisk aggression utan skador straffas med fängelse från 6 månader till ett år. De ytterligare angreppen nämnda ovan kommer att beaktas.

Hot eller tvång kommer att straffas med fängelse från 3 månader till ett år. Ett tillägg på 50% görs om brottet har begåtts i närvaro av minderåriga.

Andra påföljder för lättare övergrepp som inte anses som ett brott döms till böter.

Skyddsåtgärder för offren och deras familjer

Beroende på situationen, kan domaren tillämpa besöksförbudsåtgärder och kan beordra offret eller gärningsmannen att lämna familjens bostad. Besöksförbudet  kommer att genomföras med alla medel som anses nödvändiga, inklusive att tvinga förövarna att bära GPS-armband. I undantagsfall kan domaren  instruera ett offentligt eller privat organ för att hitta en tillfällig bostad för offret.

Domaren kan besluta att förhindra varje form av kommunikation mellan gärningsman och offer.

Bortsett från det tillfälliga upphävandet av vårdnaden, patria potestad, och fosterhem, kan domaren genomdriva upphävandet av förövarens besök till sina barn.

I varje fall är sekretessen av yttersta vikt och offren kommer att tillåtas att ändra sina namn som en tillfällig eller permanent åtgärd.

Hjälpåtgärder till offer

Anställning

Där det är möjligt har offren rätt till flexibel arbetstid, arbetstidsförkortning och arbetsrörlighet. Om byte av hemort resulterar i arbetslöshet, kommer tillbringadet  av tid på att leta efter ett nytt arbete redovisas för pensionsavgifterna. Särskild hjälp ges för hitta ett nytt jobb.

Om offret har en inkomst under 75% av minimilönen, kommer socialtjänsten hjälpa till med en betalning som motsvarar 6 månaders arbetslöshetsersättning. Om det finns andra omständigheter som rör handikappade eller underhållsberättigade barn kan den summan öka upp till 24 månader av arbetslöshetsersättning.

Bostad

Offren kommer att ha förtur till sociala bostäder. Domaren kan, beroende på situationen, tillämpa bostadsbidrag.

Vad du ska göra om du är ett offer

Om du är ett offer bör du omedelbart ringa 016 (nödtelefon för misshandel i hemmet). Operatörerna kommer att kunna prata med dig på spanska, engelska eller franska och ge dig praktiskt och psykologiskt stöd. Tjänsten är helt gratis och konfidentiell och visas inte på telefonräkningar. I nödsituationer ska du ringa Guardia Civil 062 eller polisen 091. Om Guardia Civil eller polisen ingriper, kommer de omedelbart att vidta åtgärder för besöksförbud eller gripa gärningsmannen.

Det är mycket viktigt att samla alla bevis som finns, som trasiga föremål, kläder eller andra föremål som tjänat som vapen eller blivit nedfläckat med blod.

Om du går eller polisen tar dig till sjukhuset, ange tydligt att du har blivit misshandlad och ändra inte på ditt utseende (som att byta kläder eller duscha) eftersom detta kan förstöra bevis som kan samlas in av medicinsk personal. Skaffa en medicinsk rapport, den är viktig när du senare anmäler gärningsmannen.

Om angriparen insisterar på att följa med dig till sjukhuset, kom ihåg att han förmodligen kommer att försöka påverka dina uttalanden.

Anmäl gärningsmannen

Tidigare beteende är en indikator på framtida beteende, så om du har blivit misshandlad en gång av din partner eller en familjemedlem, är det troligt att mönstret kommer att upprepa sig. Fysiska eller psykiska angrepp har ingen plats i ett civiliserat samhälle, därför måste angriparen straffas. Offer ska inte känna skuld när de anmäler sin partner eller familjemedlem till polisen. Att anmäla gäningsmannen är också ett sätt att hjälpa honom, eftersom det är det första steget mot rehabilitering och terapi.

Innan du påbörjar processen är det viktigt att samla alla möjliga bevis. Om polisen kommer hem till dig, se till att de samlar in alla möjliga uppgifter som kommer att stödja det rättsliga förfarandet.

Experter säger att efter anmälan är det riskabelt för offret att dela samma bostad som angriparen eftersom anmälan, ”la denuncia”, kan utlösa ett ännu mer våldsamt beteende. Det rekommenderas därför att lämna den gemensamma bostaden tills domstolen beslutar om besöksförbud för gärningsmannen eller ett skydd för offret. Detta går mycket snabbt och brukar ta 72 timmar som mest.

Kritik mot lagen

Lag 1/2004 har fått en omfattande kritik.

Det har hävdats att män, i förebyggande syfte, anses skyldiga innan tillräckligt med bevis samlats in. I ett växande antal fall används falska anmälan som ett vapen för kvinnor för att förbereda sig för skilsmässa, för att få vårdnaden om barnen samt att försöka undgå umgängesrätt för fadern.

Andra säger att denna lag har varit ineffektiv för att stävja våld i hemmet i Spanien. Statistiken visar att i nästan 8 år som lagen funnits, fortsätter våld i hemmet i Spanien med oförminskad styrka.