+34 958 63 01 14 [email protected]

När ett äktenskap går i kras finns det olika faktorer som måste beaktas avseende uppdelning av tillgångar och vårdnad av barn. Ansökan om äktenskapsskillnad vid domstol kan antingen göras när makarna är överens eller vid oenighet. Du måste ha varit gift i minst tre månader för att kunna ta ut skilsmässa, om det inte finns förmildrande omständigheter där det till exempel kan bevisas att det har varit livshotande beteende eller begränsningar när det gäller moralisk eller fysisk frihet  inblandat.Du behöver inte ha varit separerad en tid innan ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in, och förfarandet är enkelt om båda makarna är överens om att skiljas.

Vilka handlingar måste lämnas in i ett äktenskapsskillnadsmål?

 1. Intyg om inskrivning på stadens folkbokföringsregister (Certificado de empadronamiento) på minst en av makarna, ansökan om skilsmässa presenteras på den plats där makarna är inskrivna. Om det inte finns någon registrering så är det möjligt att presentera en kopia av intyget, som utfärdas av polisens utlänningsavdelning, som visar att man är bosatt där.
 2. Om äktenskapet ingicks i Spanien : ”Certificado literal de matrimonio”, som utfärdats inom de tre senaste månaderna av det spanska civilregistret.
  Om äktenskapet ingicks utomlands: Äktenskapsbevis i original. Om dokumenten är utländska så måste de förses med en apostillestämpel (Haagkonventionens bestämmelser för legalisering av handlingar) och översatt av en auktoriserad översättare.
 3. Födelseattester av eventuella gemensamma barn, även dessa dokument måste godkännas och översättas vid behov.
 4. Om det finns en tidigare hemskillnad så bör en kopia av domstolsbeslutet av  den separationen tillhandahållas.
 5. Om det finns officiella dokument om föräktenskapligt avtal så bör en kopia av dessa  tillhandahållas. Om avtalet undertecknades utomlands så måste även det godkännas och översättas.
 6. Det är nödvändigt att tillhandahålla en förteckning över makarnas tillgångar och dokument över eventuella skulder.
 7. Det är också nödvändigt att advokaterna där processen genomförs har fullmakt. Fullmakten kan skickas utomlands av advokaten som ansvarar för ärendet, för att undertecknas inför Notarius Publicus, och även detta dokument måste förses med en apostillestämpel för att gälla. Varje handling som används officiellt i Spanien måste vara skriven på spanska eller ha en apostillestämpel och översättas av en auktoriserad översättare.

Vilka är de rättsliga kraven som måste vara uppfyllda för att kunna påbörja en äktenskapsskillnad i Spanien?

Minst ett av följande måste uppfyllas:

 1. Båda makarna är spanska medborgare oavsett var de är bosatta.
 2. Klaganden är spansk medborgare och bosatt i Spanien.
 3. Båda makarna är utländska medborgare, men personer bosatta i Spanien.
 4. Motparten är utländsk medborgare och bosatt i Spanien.

Residens eller hemvist kan ackrediteras på olika sätt, till exempel om du har ett uppehållstillståndskort ”Tarjeta de residencia”, eller numera – ett pappersintyg, och om den har löpt ut, kan inskrivningen från kommunen där du bor användas. I allmänhet är kriterierna att du tillbringar mer än 183 dagar per år i Spanien.

Vilken lag tillämpas i äktenskapsskillnadsmål?

Enligt artikeln 107.2 i civillagen gäller följande:

Separationer och skilsmässor regleras av den nationella lagen för äkta makar vid tidpunkten för presentationen av ansökan. Om de inte har samma nationalitet, så av lagen för gemensam hemvist för paret vid den nämnda tiden, och om inte heller det stämmer in, så av  lagen för den senaste gemensamma hemvisten om en av makarna fortfarande är bosatt där. Under alla omständigheter så tillämpas spansk lag när en av makarna har spansk nationalitet eller om en av makarna är  fast bosatt i Spanien i enlighet med följande:

a. Att ingen av de tidigare nämnda lagar gäller.
b. Om ansökan om skilsmässa till den spanska domstolen, är inlämnad av båda makarna eller av en av dem med den andres samtycke.
c. Om de lagar som anges i första stycket i detta avsnitt inte godkänner separationen eller skilsmässan eller om de görs på ett diskriminerande sätt eller strider mot allmän lag och ordning.

Det är nödvändigt att fastställa  äktenskapsförordningen för makarna, till exempel i Storbritannien är de allra flesta par gifta enligt förodningen om uppdelning av tillgångar. I Spanien, förr i tiden, var den vanligaste äktenskapsförordningen att ha  gemensamma tillgångar, men numera har de flesta par uppdelning av tillgångar. Gemensamma tillgångar är där egendom eller pengar som förvärvats av makarna efter giftermålet tillhör dem båda. Uppdelning av tillgångar är om egendom eller pengar, som förvärvats av en av makarna efter giftermålet, tillhör den maken ensam. Förekomsten av ett skriftligt föräktenskapligavtal undertecknat av båda parter, antingen före giftermålet eller strax efter vigseln, kommer vanligtvis  avgöra den gällande ordningen.

Tillfälliga åtgärder.

Tillfälliga åtgärder kan begäras av den person som lägger in ansökan om äktenskapsskillnad redan innan den blivit framförd, och detta görs så att den nuvarande situationen för de berörda parterna bibehålls. I detta kan vårdnad, besöksförbud och ekonomisk trygghet ingå. När dessa preliminära frågor presenteras inför domstolen, måste äktenskapsbeviset, födelseattest för barnen och annan relevant dokumentation  presenteras.
Domaren kommer att bestämma åtgärderna, som förelagts honom antingen före processen, där du måste bevisa att det är bråskande, eller samtidigt vid processen. Barnen är en viktig faktor och deras välbefinnande måste övervägas noga. Normalt kommer de provisoriska åtgärderna att ange vem som har vårdnaden om barnen och en tidsplan för umgänge till den andre föräldern tillsammans med ett underhållsbeslut. Användningen av familjens bostad ges  normalt till den förälder som har vårdnaden om barnen. De provisoriska åtgärderna kommer också att fastställa den finansiella frågan om en familjs utgifter, underhåll eller bidrag. Den ena makan kan lämna familjehemmet utan att bli anklagad för övergivande om han/hon  inom de  följande 30 dagarna ansöker om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller ogiltigförklaring och/eller  tillfälliga åtgärder.

Det finns undantag; till exempel vid förekomst av våld i hemmet. Alla som utsätts för våld i hemmet bör rapportera ärendet omedelbart till Guardia Civil och söka läkarhjälp. Den medicinska rapporten kan sedan komma att användas i domstol.

När det finns en äktenskapsskillnad, eller en slutgiltig dom för skilsmässan, då är makarna fria att gifta om sig. Detta innebär också att en eventuell fullmakt, som lämnats till den andra parten, kommer att annuleras, men det  frånskilda paret behåller sitt föräldraansvar gentemot barnen.

Olika förfaranden:

Förfarande vid överenskommelse:

I de fall där par bestämmer sig för att separera i samförstånd, är det möjligt för dem att använda samma advokat och samma jurist för att företräda dem. I dessa fall kommer advokaten att förbereda en skilsmässo-eller separationsuppgörelse som kallas ”Convenio regulador”, som uppger de rättigheter och skyldigheter makarna har gentemot varandra och barnen. Det kan till exempel handla om umgängesrätt, nyttjande av familjehemmet, ersättningar, underhållsbidrag osv. Dokumentet måste godkännas av båda makarna i domstol. Om dokumentet inte godkänns av  båda makarna måste ett domstolsförfarande lämnas in och  separationen i samförstånd avskrivs. Om båda parter godkänner dokumenten och det finns minderåriga barn inblandat, då skickas det till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kommer att se till att dokumenten som har undertecknats av båda parter inte innehåller något som är till nackdel för de minderåriga barnen.
När domaren har tagit sitt beslut så är båda makarna skyldiga att uppfylla villkoren i förbundet.
Är det möjligt att begära ändringar i vilkoren som godkänts i domslutet?
Ja. Det möjligt att när som helst begära en ändring så länge det kan bevisas att omständigheterna har förändrats från det att villkoren blev satta. För att göra detta kommer ett rättsligt förfarande att inledas för att ev. göra några ändringar.

Förfarande vid oenighet:

Den dokumentation som måste presenteras är densamma i båda fallen, förutom att det i detta förfarande inte finns någon skilsmässo- eller separationsuppgörelse. När skilsmässan är omtvistad är det domstolen som kommer att avgöra vilka villkor som ska finnas med i separationsuppgörelsen.
Det finns ingen anledning att ha en ”försvarssida” i  äktenskapsskillnadsmål, och därför finns det ingen anledning till att lägga fram fakta om till exempel otrohet, åsidosättande av äktenskapliga plikter eller liknande. Det finns ingen mening med att ta upp sådant som kan skada de framtida relationerna  mellan parterna, särskilt inte där det finns barn inblandade.
Ett äktenskapsskillnadsmål där makarna inte är överens  kan omvandlas till det motsatta när som helst innan besluten i domslutet är fattade, då är det nödvändigt att presentera förlikningsavtalet och en ansökan om ändring av processen  i domstolen.

I både separations- och skilsmässoprocedurer måste du företrädas av en advokat. När dom har avkunnats måste det registreras i det spanska civilregistret.

Trots all ovanstående fakta är det viktaigt att komma ihåg att varje fall är unikt och därför är rådgivning  från en ansedd spansk advokat alltid att rekommendera. Och om du är gift  enligt förordningen om uppdelning av tillgångar, bör du välja en advokat med kunskap om och erfarenhet av,  internationell rätt.