+34 958 63 01 14 [email protected]

Den spanska allmäna skattelagen (lag 58/2003 från den 17 december) reglerar skyldigheter och rättigheter gentemot den skattskyldige. Spanien är förmodligen det land i Europa med flest föreskrifter om betalning av skatter. Samtidigt ger den spanska lagstiftningen garantier för den skattskyldige.

Skattinformation och datasäkerhet

Data- och integritetsskydd är helt integrerade i den spanska konstitutionen. Den organiska lagen 5/1992 och dess ändring genom lag 15/1999 reglerar behandlingen av personuppgifter. I praktiken kan ”Agencia Tributaria” inte leverera skatteinformation till en person som inte kan styrka sin identitet. Det är möjligt om den skattskyldige presenterar sig med sitt ID till ett skattekontor, men den mängd information som den skattskyldige kan få via telefon är ganska begränsad, eftersom identiteten på den som ringer inte kan bevisas på ettt tillförlitligt sätt. Alternativt kan skattinformation erhållas genom ”Agencia Tributaria”s webbplats med hjälp av ett personligt SSL-säkerhetsintyg som levererats till skattebetalaren av Agencia Tributaria

Artikel 34: Rättigheter för skattebetalarna

Artikel 34 i den allmänna skattelagen anger rättigheterna som skattebetalarna har. Listan är lång men vi kan beskriva några grundläggande rättigheter:

 • Rätt att få information om de skattemässiga skyldigheterna
 • Rätt att få ett kvitto eller intyg för varje betalning, och alla handlingar eller meddelanden som lämnats till förvaltningen.
 • Rätt att få alla kostnader återbetalade i samband med annulering av ett orättvist betalningsföreläggande.
 • Rätt till personlig integritet och uppgiftsskydd av skattebetalarens information.

Alla myndigheter kan göra misstag och skattebetalarna har rätt att få dessa korrigerade. Förfarandet är komplicerat, men lyckligtvis ger artikel 46 i samma lag den skattskyldige möjlighet att namnge ett skatteombud som tar hand om försvaret inför skattemyndigheten.

När ”Agencia Tributaria” begär information från dig

Enligt den allmänna skattelagen 58/2003, måste den skattskyldige leverera, på begäran av skattemyndigheten, fakturor, bevis på betalningar och underlag som är relevanta för sina skattemässiga skyldigheter (artikel 29. 2e).

Skatte-oegentligheter går ut efter 4 år (artikel 66 och 67), vilket innebär att den skatteskyldige måste förvara handlingar, kvitton och bevis på betalning för minst 4 år.

Dessutom måste medborgare och förvaltningen skicka dokument med hjälp av en tillförlitlig metod. De sätt som valts av de spanska myndigheterna anges i lag 6/1997 och är:

 • Presentation vid kontoren för den behöriga myndigheten eller en av dess grenar.
 • Om utomlands; presentation på ett spanskt konsulat eller diplomatisk representation.
 • En särskild tjänst som kallas ”Ley de Procedimiento administrativo” från den nationella posttjänsten i Spanien ”Correos”. Posten kommer att intyga både leverans och innehåll av de skickade handlingarna. Avsändaren bör behålla kopior på dokumenten som stämplats av posten samt kvittot med försändelsenumret.

Den frivilliga perioden och verkställighetsperioden

I allmänhet måste skatter betalas innan vissa tidsfrister. De spanska myndigheterna kallar den här perioden ”período voluntario” (frivillig period). Underlåtenhet att betala före tidsfristen innebär att den går in i ”período Ejecutivo” (verkställighetsperioden) och under denna period tillkommer böter på skatten. Utebliven betalning innebär att skattemyndigheterna så småningom kommer att beslagta skattebetalarens tillgångar.

Hur man bestrider en fordran eller ett föreläggande från den spanska skattemyndigheten

Oenigheter om en åtgärd från skattemyndigheterna måste presenteras för ”Tribunales economico-administrativos” (ekonomisk-administrativ domstol). Det finns flera domstolar ansvariga för att besvara dessa typer av klagomål: ”tribunal economico-administrativo central” TEAC (centrala ekonomisk-administrativadomstolen)  ”tribunal economico-administrativo regional” TEAR (regionala ekonomisk-administrativadomstolen) och ”tribunal economico-administrativo local” TEAL (lokala ekonomisk-administrativadomstolen).

Alla dessa domstolar har olika behörighet: TEAC är ansvarig för fordringar till den centrala skattemyndigheten och för överklagande till TEAR eller TEAL om förelägganden av mer än 150.000 €, eller när det beskattningsbara grundbeloppet är mer än 1.800.000 €. TEAR och TEAL är ansvariga för fordringar till regionala eller lokala skattemyndigheter.

Vad är tidsramen för att bestrida en fordran?

Det finns en tidsram på en kalendermånad från och med dagen efter mottagandet av anmälan. Det finns längre perioder i vissa fall, särskilt om fordran är en del av en kollektiv handling eller om skattemyndigheterna inte svarar inom den angivna tidsfristen (”Silencio Administrativo).

Klagomålshandlingen

Den skattemässiga representanten måste skicka ett dokument till lämplig domstol med uppgifter om orsakerna till att bestrida kravet och någon bevisning till stöd för kärandens argument. Om klagomålet är ett överklagande, kommer det endast vara nödvändigt att lägga till bevisning som inte presenterades i första instans.

Den snabba proceduren

Det finns fall där fordran skall vara berättigad till en påskyndad rättegång. Dessa är:

 • När fordran är mindre än 6000 €
 • När anmärkningen avser en författningsstridig eller olaglig fordran gjord till skattebetalaren.
 • När anmärkningen gäller det faktum att ingen anmälan mottogs om skatterna som skulle betalas.
 • När anmärkningen avser ett ogrundat eller olämpligt påstående.
 • När anmärkningen avser fel i beräkningen av skatt.

Den snabba rättegången garanterar den skattskyldige en dom inom 6 månader.

Annullering av verkställighets-perioden

Det är viktigt att meddela skattemyndigheterna om att ett klagomål har riktats till den ekonomisk-administrativadomstolen, och uttryckligen be om ett stopp i arbetet med skattefordran. Skattemyndigheten kommer att avbryta verkställighet av fordran under den period som krävs för att skiljedomstolen ska avkunna dom. För att detta ska vara möjligt måste skattebetalarna garantera beloppet av skattefordran, till exempel genom att tillhandahålla en bankgaranti.

Om skattebetalaren inte kan garantera beloppet måste skatterepresentanten presentera en särskild begäran som motiverar varför beloppet inte kan garanteras eller bevisa varför ett bockerande av beloppet skulle kunna skapa allvarlig skada.

Dessa är allmänna riktlinjer och inte definitiva uttalanden av lagen. Alla frågor om lagens tillämpningar bör riktas till en spansk advokat. För ytterligare information hänvisar vi till: Artiklar och Publikationer