+34 958 63 01 14 [email protected]

Narkotikamissbruk anses vara: ”kronisk eller stadigvarande användning av kemiska ämnen för att förändra tillstånd i kropp eller själ för annat än ett medicinskt motiverat ändamål”.

Narkotika definieras i 1961 års allmänna narkotikakonvention, New York den 8 augusti, 1975 (ett internationellt avtal om förbud mot tillverkning och leverans av narkotika) som ämnen som används felaktigt kan leda till ett beroende. Den har sedan kompletterats till att omfatta psykotropa ämnen (läkemedel som påverkar sinnet och kan användas för att behandla psykiska sjukdomar) som LSD, ecstasy och andra psykoaktiva droger.

Den spanska lagen 17/1967 från den 8 april anpassar bestämmelserna i konventionen genom att betrakta förbjudna droger, eller genrer som de,  som bland annat kokain, heroin, metadon, opium, morfin och cannabis (hasch, hascholja och marijuana). Förenta nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (BOE nr. 270/1990 från den 10 november 1990) tillägger bestämmelserna om penningtvätt och narkotikarelaterade brott.

Den spanska strafflagen (kapitel III, stycke XVII i andra bok), ändrad genom den konstitutionella lagen 10/1995, reglerar folkhälsobrott och inkluderar gifter, narkotika eller psykotropa ämnen. Denna lag omfattar även tillverkning, hantering, innehav och narkotikahandel. Straffet som följer  beror på vilken typ av brott det handlar om, till exempel mindre för innehav och mer för produktion, handel eller för att tillåta lokaler till användning för produktion eller tillhandahållande av droger. Påföljderna kan även variera beroende på om det handlar om lätta eller tunga droger. Åklagare kan bevisa din avsikt att distribuera droger bara genom mängden av den, utan några bevis på att du faktiskt sålt av den. Fängelsestraff fortsätter att spela en viktig roll i det spanska systemets kriminalpolitik. Det  maximala fängelsestraffet för tunga droger är 20 år och upp till sex år och nio månader för lätta droger. I båda fallen kan böter kan vara upp till sex gånger värdet av drogen.

Dessa narkotikarelaterade brott anses vara farliga för folkhälsan, men blotta närvaron av en förbjuden drog är nödvändigtvis inte ett brott om den inte åtföljs av en viss risk som regleras av brottsbalken. Högsta domstolens utslag i mål 298/2004 från den 12 mars, säger att det måste finnas en viss kvalitativ och kvantitativ mängd av ämnet, och domen i målet 1889/2000 anger att mängden är obetydlig om den inte har några skadliga effekter på hälsan.

I en rapport från National Toxicology institutet, från december 2003, som begärdes av den icke-rättsliga Högsta domstolen 24 januari, 2003 anges den minsta tillåtna mängden av sex psykoaktiva ämnen, som anses vara ett brott. Enligt plenumavtalet från domstolen II i Högsta domstolen från den 19:e november 2001, är försvårande omständigheter för stora mängder narkotika fastställt i artikel 369,3 i strafflagen som hänvisar till rapporten från National Institute of Toxicology från den 18 oktober 2001, från 500 dagliga doser av varje drog.  Dessa är uteslutande basämnen förutom cannabis och dess derivat. Men i mål 413/2007 från den 9 maj, establerades en felmarginal på 5% för analys av ämnen rörande vägning och renhet, och domaren eller domstolen kan fatta det slutliga beslutet om hur allvarligt brottet är.

Artiklarna 359 till 378 i den spanska strafflagen täcker de lagar som gäller narkotikarelaterade brott. Artiklarna 359 och 360 avser tillverkning, leverans och handel av skadliga ämnen och anger att straffet för detta varierar från fängelse från sex månader till tre år, till böter på mellan sex till tolv månader, plus en särskild diskvalifikation för handel under en period på mellan sex månader och två år. Strafflagen omfattar även lurendrejeri, konspiration och lockmedel att begå de brott som definieras i artiklarna 368-372.

Det finns en omvänd bevisbörda i de fall där de misstänkta finnes i besittning av en mängd narkotika större än vad som krävs för personligt bruk. I dessa fall blir det upp till svaranden att bevisa att det inte fanns någon avsikt att sälja.

Det är olagligt att distribuera droger och straffet är högre om drogerna har manipulerats eller där de kan äventyra liv eller människors hälsa. Tillverkning, plantering eller hantering av droger kan leda till långa fängelsestraff och dessa ökar om det finns en betydande mängd droger.  Det finns omständigheter som ökar fängelsestraffet och/eller böterna, dessa omständigheter kan till exempel vara att ge droger till barn under 18 år, användning av barn under 16 år till att begå brottet, en anmärkningsvärd stor mängd droger eller när droger är uppblandade eller manipulerade på något sätt som gör dem mer skadliga. Överföring och förvärv av egendom som härrör från narkotikarelaterad brottslighet och penningtvätt samt tillverkning, transport och distribution av prekursorer, som är ämnen som används i kulturen och tillverkningen av narkotika, straffas också med fängelse och böter. Den som använder sin yrkesmässiga befattning för narkotikahandel kommer inte bara att bli straffad enligt brott, utan förlorar även sin befattning. Alla fordon som använts till transport, eller fastigheter som har använts för penningtvätt, kan utmätas tillsammans med drogen.

Om man har dömts av domare eller utländsk domstol för liknande brott som de som nämns i artiklarna 368 till 372 i den spanska strafflagen, så kommer dessa att räknas som upprepade brott om inte kriminalregistret har annulleras. En domare eller domstol kan minska straffet om den anklagade erkänner brottet, accepterar att samarbeta med myndigheterna för att förhindra ytterligare brott eller erbjuder information som kan leda till identifiering av andra brottslingar.