+34 958 63 01 14 [email protected]

Lag 4/2015  om rättigheter, stöd och skydd för brottsoffer

Europeiska Unionens direktiv 2012/29/UE  är ett väldigt ambitiöst lagprojket, med målet att inrätta en minimum standard för rättigheter för brottsoffer inom EU. Skillnaderna mellan olika rättssystem inom EU är en av projektets stora utfordringar.

Sista datum för medlemsländerna att inkludera detta direktiv i sin lag är satt till den 16 november 2015. Spanien kommer att följa direktivet med lag 4/2015 från den 27 april som kommer att träda i kraft den 28 oktober 2015.

Personlig behandling av alla offer

Syftet med lagen är att tillhandahålla personlig behandling till alla brottsoffer bade från en juridisk och social synvinkel, d.v.s. erkännandet, skydd och stöd till offret ska inte vara begränsat till en materiell och ekonomisk aspekt, utan också utvidgas till dess morala dimension.

Gemensamma grundläggande utom-processrättsliga rättigheter för alla offer

Lagen understryker de gundläggande rättigheterna för offren, d.v.s.

 • Offers rättighet att förstå och att bli förstådda: kommunikation med offer, muntlig eller skriftlig, ska vara på ett klart, enkelt och förståbart språk
 • Att informera offret om hans rättigheter så som: tillgängliga stödåtgärder; hur man gör en anmälan; sätt och villkor för skydd; juridisk rådgivning, juridiska utgifter och ersättning.
 • Domstolen kommer att meddela offer om allt som ligger i deras speciella intresse via email eller post, och som offer kan man uttrycka sin önskan om att inte bli informerad om dessa frågor.
 • Offers rättighet att motta en certifierad kopia av anmälan, med gratis översättning. Offer har även rätt till översättning och tolk vid alla möten med polisen eller juridiska personer.
 • Minderåriga som är utsatta för eller växer upp i en miljö med könsrelaterat våld har rätt till samma hjälp och skydd som deras mödrar.
 • Vid större katastrofer, får advokater inte kontakta offren för att erbjuda sina professionella tjänster förrän 45 dagar efter händelsen. Detta förbud gäller inte i de fall där leveransen av dessa professionella tjänster uttryckligen begärs av offret.
 • Rätt till hjälp och stödtjänster som tillhandahålls av offentliga instanser, likaså Hjälp till Offer-Kontoren.

Involvering av offer i rättsförfaranden

Offret har rätt att:

 • Följa upp på kriminella och civila handlingar
 • Kommunikation och översyn av avslutandet av undersökningen
 • Offrets rätt att bli informerad hela tiden i pågående brottmål, även om de inte är representerade i fallet. Domstolen är skyldig att informera om datum för rättegången eller frigivning där så är lämpligt. Offer kan ge feedback när domaren måste uttala sig om förmåner i fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig frigivning. Dessutom kan offren överklaga beslut i terroristbrott, mord, abort, skador, tortyr, människohandel, rån, kidnappning, mot moraliska integritet eller sexuella övergrepp (när straffet överskrider 5 år).
 • Hjälp till reparering för materiell och moralisk ersättning för skador till följd av brott
 • Ansökning om gratis juridisk hjälp från myndigheter
 • Rätten att omedelbart få tilbaka sina ägodelar utom i speciella fall dör ägodelen i fråga hålls i förvar, temporärt eller permanent, av myndigheterna för att försäkra att utvecklingen av de juridiska förfaranden går rätt till.
 • Användningen av medling är också känt för att få offret att känna sig tillfreds, utom i könsrelaterat våld där det är förbjudet
 • Offrets identitet och integritet ska skyddas även om man inte överväger att personen behöver vittnesskydd.

Skydd för offer

 • All slags kommunikation mellan offer och gärningsman kommer att undvikas så mycket som möjligt, och offrets och dess familjs integritet kommer att skyddas. Dessutom ska spridning av all slags information som kan röja barnoffers eller offer med funktionshinders identiteter.
 • Så få uttalanden som möjligt kommer att göras, och det ska helst vara samma person, som är av samma kön som offret, som är dess ansikte utåt.
 • Under rättegången kommer onödiga frågor eller synlig kontakt med gärningsmannen att undvikas.
 • Offret har rätt att bli åtföljd, inte enbart av sin representant, men också utav en person som han väljer själv, om det inte finns någon speciell anledning till att detta inte går.
 • Individuell bedömning av offret i syfte att identifiera dess särskilda behov av skydd, med hänsyn till personligheten hos personen, brottet och dess förutsättningar, till skadans omfattning och dess svårighetsgrad och offrets sårbarhet.