+34 958 63 01 14 [email protected]

Det finns en hel del förvirring i Spanien om giltigheten av körkort som utfärdats av andra EU-och EES-länder. EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det är likvärdigt med EU plus Island, Liechtenstein och Norge. Den kungliga förordningen 818/2009 från maj 2009 och följande ändringar som genomfördes den 11 september 2010, klargjorde denna fråga. Det nya europeiska körkortet kommer att gälla från 2013 och detta kommer att ersätta nuvarande regler.

Giltighet av EU- och EES- körkort i Spanien

Ett körkort som utfärdats inom EU eller EES kommer att vara giltigt i Spanien med exakt samma villkor som i det utfärdande landet, med undantag för lägsta ålder för körkort som måste följa spanska regler. Naturligtvis kommer körkortet upphöra att gälla om den är ogiltig i något land i EU eller EES.

Om innehavaren av körkortet är bosatt i Spanien, måste han följa de spanska bestämmelserna som rör:

  • giltighetstid
  • psykofysiska förmågor
  • och övergå till ett poängsystem

Det är inte längre obligatoriskt att registrera sitt körkort hos de spanska myndigheterna inom 6 månader från ens bosättning  i Spanien. Men om du redan har registrerat ditt körkort i Spanien, måste en giltig förlängning  åtföljas av en psykofysisk lämplighetsrapport som har utfärdats av ett testcenter för förare (Centro de Reconocimiento de Conductores). Om föraren har någon funktionsnedsättning som kan förvärras med tiden och som kan påverka  körningen, kommer giltighetstiden beslutas vid tiden för det psykofysiska testet.

Om det ursprungliga körkortet saknar utgångsdatum (Belgien till exempel), måste föraren registrera sitt körkort hos DGT (Dirección General de Tráfico) två år efter sin bosättning i Spanien. De spanska giltighetsreglerna kommer att tillämpas i vilket fall som helst. För förare under 65 år och för körkortstyp BTP, C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D och D + E: 5 år. Övriga körkortstyper: 10 år. För förare på 65 år och över, och för körkortstyp BTP, C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D och D + E: 3 år. Övriga körkortstyper: 5 år.

Detta innebär att körkortsinnehavaren måste registrera sitt utländska EU-körkort och bli godkänd i det psykofysiska lämplighetsprovet inom den fastställda bosättningsperiod om 10, 5 eller 3 år.

Passerat utgångsdatum, förlust eller försämring av ett utländskt körkort

I de flesta EU-länder är det inte möjligt att förlänga, förnya eller duplikera sitt körkort om man inte är fast bosatt. Detta leder till ett intressant problem för utländska EU-medborgare i Spanien. Vid passerat utgångsdatum, förlust eller försämring av körkort, kan utlänningar bosatta i EU inte återvända till sitt hemland eller ansöka om ett duplikat eller en förlängning från konsulatet, eftersom han är bosatt i Spanien. Med andra ord har den utländska EU-körkortsinnehavaren inte annat val än att byta ut sitt körkort till ett spanskt.

I detta fall kan körkortsinneshavaren få ett motsvarande spanskt körkort på ett regionalt trafikkontor (Jefatura Provincial de Tráfico). Allt man behöver göra är att fylla i ett formulär, överlämna ett foto av typen man använder till pass och överlämna det gamla körkortet, som kommer att skickas till motsvarande konsulat för att underrätta myndigheterna om ändringen.

Byte till ett spanskt körkort

Körkortsinnehavaren kan när som helst byta sitt körkort till ett spanskt genom att gå till ett trafikkontor ”Jefatura Provincial de Tráfico”. Återigen; det gamla körkortet kommer att skickas till konsulatet för att underrätta myndigheterna om ändringen.

Det finns flera fall där ett byte är obligatoriskt. Dessa är:

  • När det har skett trafikförseelser som lett till förlust av poäng
  • När de spanska myndigheterna har dragit in körkortet
  • När det i enlighet med spansk lagstiftning är nödvändigt att införa restriktioner eller särskilda begränsningar i körkortet, som inte övervägdes på det ursprungliga dokumentet.

Vår rekommendation

Om en EU-medborgare beslutar att söka permanent uppehållstillstånd i Spanien rekommenderar vi att byta ut körkortet till ett spanskt, eftersom det är en snabb och billig process.