+34 958 63 01 14 [email protected]

Ordlista

Här är en ordlista över de vanligaste spanska termerna inom juridiken, bankväsendet och fastighetssektorn, översatta till svenska.

Hos advokaten (Abogado) eller revisorn (Contable)

På fastighetsmäklarfirman (Inmobiliaria) eller arkitektkontoret

På banken (Banco)

Andra användbara ord

Hos advokaten (Abogado) eller revisorn (Contable)

Administrador: Förvaltare/administratör, tex i en bostadsförening
Administrador de fincas: Fastighetschef/fastighetsförvaltare
Agencia estatal de administracion tributaria: Skatteverket, normalt förkortas det till Agencia Tributaria, och förr kallat Hacienda (vilket forfarande används av de flesta).
Apostille: En officiell stämpel på en handling som styrker undertecknandet av den tjänsteman som undertecknat den, hans kompetens och giltigheten på sigillet eller stämpeln som handlingen bär.
Asesor fiscal: Skatterådgivare
Arras: De 10% som betalas i deposition vid ett köpekontrakt (contrato de Opción de Compra). Kontraktet kan sägas upp av endera parten. Om det annulleras av köparen förlorar den det insatta beloppet, och om det annulleras av säljaren, så måste den ge tillbaka det dubbla beloppet till köparen i kompensation.
Ayuntamiento: Kommunhus eller rådhus
Catastro: Lantmäterimyndigheten
Catastral referencia/certificado: Fastighetsregisterkarta, denna visar var fastigheten ligger och hur stor den är. Används som underlag för beskattning.
Certificado de habitabilidad: Ett intyg som visar om en fastighet är beboelig. Denna utkommer då en fastighet överensstämmer med de byggregler, om standarden bl.a, som finns. Intyget skall utfärdas innan kontrakten för el, gas och vatten kan undertecknas.
Certificado de empadronamiento: Ett intyg som bekräftar att en person antingen är bosatt eller ägare av en bestämd fastighet, upplysningar som bl.a fås under folkräkning.
Certificado de fin de obra: Ett intyg skrivet av antingen en arkitekt eller en byggmästare, som bekräftar att byggnaden är gjord i enlighet med byggplanerna.
Certificado de No Residencia: Ett intyg som icke residenta ska ha för att kunna köpa fast egendom i Spanien.
Colegio: Branschorganisation (betyder också skola). Alla som har en professionell yrkesverksamhet är medlem i ett Colegio.
Comisaría: Polisstation där man kan ansöka om spanskt identifikationsnummer för utlänningar, Número de Identificación de Extranjero (NIE)
Comunidad de propietarios: Fastighetsförening eller bostadsrättsförening
Comprador/a: Köpare
Contrato: Kontrakt
Contrato de arrendamiento: Hyreskontrakt
Contrato de compraventa: Köpekontrakt
Copia simple: Kopia av en lagfart (Escritura) utan underskrifter.
Cuota (de participación): En ägares andel (uttryckt i procent) av gemensamma utrymmen i t.ex ett bostadsområde, som används för att räkna ut sin del av de gemensamma avgifter som finns.
Declaración de obra nueva: En deklaration och registrering av en ny fastighet eller bebyggelse hos en notarie.
Denuncia: En formell anmälan till en myndighet, som t.ex polisen.
Departamento de extranjeros: Utlänningskontor, t.ex på kommunhuset
Derecho de paso: Vägrätt
Domicilio fiscal: Skatterättslig hemvist
Escritura pública de compraventa: Den registrerade lagfarten på fastigheten. Den är undertecknad av båda parterna och av notarien, varefter den blir inskriven i fastighetsregistret och efter att alla skatter och avgifter har betalas, får köparen en kopia.
Estatutos: Stadgar (regler), för t.ex en samfällighetsförening
Expediente de dominio: Ägarbevis, det vill säga en handling som fungerar som bevis på äganderätten till en fastighet eller ett markområde, när en handling inte finns eller har gått förlorat.
Garantía: Garanti
Gestor:  En legitimerad yrkesman som fungerar som en mellanhand mellan privatpersoner och myndigheter, som t.ex skattekontoret och försäkringskassan (administratör).
Impuesto sobre el valor añadido (IVA): Moms. Momssatserna ligger på: 4% för mjölk och bröd. 7% på mat, restauranger, hotell och vid köp av fastighet. 16% för professionella tjänster, alkohol och kommersiell handel. (Fr.o.m juli 2010 höjs momssatserna 7% och 16% till 8%, respektive 18%.)
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP): Överlåtelseskatt, en skatt som ska betalas av köparen vid köp av en andrahands (använd) fast egendom istället för moms, som betalas vid köp av nybyggnation. Denna skatt ligger på 7% i Andalusien. Detta kommer att ändras fr.o.m den 19 mars 2010: 7% för de första 400.000 € och 8% för det  som ligger över 400.000 €.
Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados (AJD): En skatt på 1% för ”dokumenterade rättsakter” vilket ungefär motsvarar den stämpelskatt som tas ut i vissa länder.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Årlig fastighetsskatt (tidigare kallad: ”contribución territorial rústica/urbana”)
Impuesto municipal sobre el incremento del valor de terrenos: Reavinstskatt eller kapitalvinstskatt. Se plusvalía.
Impuesto sobre el Patrimonio: Förmögenhetsskatt, oftast kallat bara ”Patrimonio”.
Impuesto sobre sucesiones y donaciones: Arvs- och gåvoskatt.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF): Inkomstskatt.
Impuesto sobre el Patrimonio y sobre la Renta de No Residentes: Skattedeklaration (blankett 214) för skatterna på både förmögenhet och hyresintäkter för icke-resident person som äger fastighet i Spanien.
Impuesto sobre Actividades Economicas (IAE): Skatt på inkomst av näringsverksamhet eller licens för affärs- och yrkesmän.
Impuesto sobre Construcciones,Instalaciones y Obras: Skatt på byggnader, installationer och byggnadsarbeten som kräver tillstånd från kommunen.
Impuesto sobre sociedades: Bolagsskatt.
Informe urbanístico: Ett intyg från kommunen som anger vad man kan bygga på en tomt.
Juzgado: Domstol.
Ley: Lag.
Ley de arrendamientos urbanos: Arrendelag
Ley de costas: En lag som styr byggnadskonstruktioner på kusten.
Ley de Propiedad Horizontal (LPH): En lag som definierar de boendes rättigheter och skyldigheter i en gemensam byggnad.
Licencia de apertura: Öppningstillstånd av t. ex ett företag eller en verksamhet.
Licencia fiscal: F-skattesedel.
Licencia de obra: Byggnadslov
Licencia de primera ocupacion: Ett slutbesiktningstillstånd som behövs för inflyttning i ett nybyggeri och som behövs för att få el, vatten och gas installerat
Llave en mano: Redo för inflyttning, det vill säga: “Nyckeln i handen”.
Nota simple: Utdrag från fastighetsregistret och lagfarten och som ger upplysningar om fastigheten, ägaren och om det finns registrerade ev. skulder m.m.
Notario: En notarie är en person som har hand om lagstadgade dokument, såsom handlingar, testamenten, fullmakter, lån, krediter etc. En notarie skall se till att lagen respekteras och att alla parter förstår vad de undertecknar.
Numero de Identificacion de Entranjeros (NIE): Ett skatte- eller ID-nummer som alla utlänningar som köper bostad i Spanien måste ha.
Numero de Identificacion Fiscal (NIF): Ett skattenummer som alla spanjorer har (samma nummer som eras ID-nummer och passnummer.)
Patrimonio: Förmögenhetsskatt
Plusvalia: Reavinstskatt eller kapitalvinstskatt. (En skatt på det ökade markväret.) Officiellt kallat “impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos”.
Poder: Fullmakt
Policia municipal /local: Kommunal/lokal polis.
Policia nacional: Nationell polis.
Primera copia: Det undertecknade originalet av lagfarten eller en bestyrkt kopia
Recaudacion municipal: Kommunalt skattekontor.
Recaudacion provincial: Regionalt skattekontor för t.ex företagsskatt.
Registro de la propiedad: Fastighetsregister.
Renta: Intäkter.
Representante fiscal: Skatterepresentant.
Residencia: Uppehållstillstånd.
Retencion: Källskatt. Är på 3% av försäljningspriset som behålls av köparen  (istället för skatt) när en icke-resident säljer en spansk fastighet.
Seguridad social: Det sociala försäkringssystemet.
Seguro: Försäkring.
Testamento: Testamente.
Todos los gastos: Alla omkostnader, vid t.ex ett köpekontrakt.
Valor catastral: Taxeringsvärdet för en fastighet som fastställs av kommunen, där fastighetsskatten (IBI) beräknas.

Tillbaka till toppen..

Hos fastigetsmäklaren (Inmobiliaria) eller arkitekten (Arquitecto)

Acometida: Anslutning av t.ex el, gas eller vatten.
Adosado: Ord som används i Spanien för radhus.
Agente de Propiedad Inmobiliaria (API): Kvalificerad och registrerad fastighetsmäklare.
Aire acondicionado: Luftkonditionering
Albañil: Murare eller byggarbetare.
Alcantarillado: Avlopp eller kloak.
Aljibe: Cistern.
Alquila: Uthyrning.
Amueblada: Möblerat; omöblerat är ‘sin muebles’.
Aparcamiento: Parkeringsplats, normalt refererar detta till en parkeringsplats en bit från vägen.
Aparejador: Byggnadsingenjör, arkitekt (-den person som vanligtvis övervakar byggandet av en fastighet) eller besiktningsman.
Apartamento: Lägenhet.
Arboles: Träd.
Armario: Garderob.
Aseo: Toalett eller gästtoalett.
Ascensor: Hiss.
Aspiradora: Dammsugare
Atico: Taklägenhet (Atico de Lujo är en lyxig taklägenhet – på engelska heter det “penthouse” )
Azotea: Takterrass.
Balcon: Altan, balkong.
Baño: Badrum eller bad.
Barbacoa: Barbeque (grill).
Barrio: Kvarter.
Basura: Avfall eller sopor.
Basura y Alcantarillado: Sophämtning och avloppssystem, som kommunen kräver betalning för.
Boletin de instalaciones electricas: Ett intyg från en auktoriserad elektriker som visar att fastighetens elinstallation följer de gällande elföreskrifterna (behövs för att få ett kontrakt från Endesa – Spaniens elbolag.)
Bombona: Gastub/gasflaska.
Bricolaje: Gör-det- själv material. (DIY)
Buen estado: I gott skick.
Calefaccion: Uppvärmning.
Calidad: Kvalitet.
Calle: Gata, förkortas C./ i en spansk adress.
Campo: På landet.
Cesped: Gräsmatta.
Chalet: Hus eller villa.
Chimenea: Öppen spis.
Ciudad: Stad.
Cocina: Kök, öppet kök brukar kallas “cocina americana”.
Codigo postal: Postnummer.
Comedor: Matsal.
Contador: Mätare (elektricitet, gas, vatten).
Cortijo: Lanthus eller stuga.
Cosas comunes: Allmänna utrymmen
Cuarto: Rum.
Cuarto de baño: Badrum.
Deposito: Tank, t.ex. vattentank.
Desván: Loft.
Doble cristal: Dubbelglas.
Dormitorio: Sovrum.
Dormitorio principal: Oftast det största sovrummet (Master bedroom).
Ducha: Dusch
Duplex: Tvåvåningslägenhet
Edificio: Byggnad.
Electricidad: Elektricitet.
Entrada: Ingång.  Även handpenningen vid köp av en fastighet, handpenningen återbetalas inte om köparen drar sig ur.
Equipados: Utrustad.
Escalera: Trappa.
Espacio para piscina: Plats till en pool.
Estudio: Studiolägenhet.
Fianza: Deposition.
Finca: Lanthus eller gård.
Fontaneria: VVS.
Fosa septica: Septitank.
Frigorifico: Kylskåp.
Fuente: Källa eller fontän.
Garaje: Garage.
Gastos de comunidad: Gemensamma avgifter i t.ex en bostadsrättsförening.
Generador: Generator (elektricitet).
Habitacion: Rum.
Hacienda: Lanthus, gård. Betyder också skattekontor, som officielt heter “agencia estatal de administracion tributaria”, dock använder de flesta ordet “hacienda”.
Hectarea: Hektar eller 10.000 kvadratmeter.
Huerta: Köksträdgård eller bevattnad mark.
Huerto: Fruktträdgård.
Inquilino: Hyresgäst
Inventario: Inventering.
Invernadero: Vinterträdgård eller växthus.
Jardin: Trädgård.
Ladrillo/ladrillos: Tegel.
Lavadero: Tvättstuga eller grovkök.
Lavadora: Tvättmaskin.
Localidad: Läge.
Lujo/lujoso: Lyx/lyxigt.
Mal estado: Dåligt skick.
Mantenimiento: Underhåll
Marmol
: Marmor.
Memoria: En lista över material och arbetsbeskrivning vid ett byggnadsjobb.
Memoria de caIidades: Byggnadsbeskrivning  för t.ex. ett hus, något som måste utgöra en del av arkitektens planer.
Metros cuadrados: Kvadratmeter.
Muebles: Möbler.
Mudanza: Flytt.
Muro: Mur.
Numero de API (Agente de Propiedad Inmobiliaria): Fatsighetsmäklarens registreringsnummer.
Obra con garantia: Byggaranti.
Oficina de rentas y ventas: Sälj- och uthyrningskontor.
Plan General de Ordenacion Urbana: Stadsplan
Parabolica: Parabol.
Parcela: Byggtomt
Parcialmente construida: Delvist byggt eller slutfört.
Pared: Vägg. (Pared medianera: Skiljevägg.)
Parquet: Parkettgolv
Patio interior: Innergård eller uteplats.
Piscina: Swimmingpool.
Piso: Lägenhet eller våningsplan.
Plan parcial: Karta över byggtomt.
Planta: Etage.
Planta baja: Bottenvåning.
Potencia: Potens, t.ex. för elektriciteten i ett hus.
Pozo: Brunn.
Pozo negro: Avloppsbrunn
Pueblo blanco: Vit by, t.ex. en by i Andalusien med vitkalkade hus.
Puerta: Dörr eller port.
Puerta de cristal: Glasdörr.
Reformada: Omgjort eller moderniserat.
Rejas/Rejillas: Säkerhetsgaller för t.ex fönster och terrassdörrar.
Renovado: Renoverat.
Rustica: Fastighet på landet. Rustik.t
Salon: Vardagsrum.
Seguro de hogar: Hemförsäkring
Sistema de seguridad: Larmsystem.
Solar: Tomt.
Solarium: Solarium eller soltak.
Sotano: Källare.
Subasta: Auktion.
Suelo rustico/urbano/urbanizable: Landsbygdsmark (suelo rustico), mark för bebyggelse (suelo urbano) och mark, som kan göras om från landsbygdsmark till mark för bebyggelse (suelo urbanizable).
Taller: Verkstad.
Taller del constructor: Byggnadsverkstad.
Tejado: Yttertak.
Temporada: Temporärt, t.ex ett hyreskontrakt på kort tid.
Termo: Varmvattenberedare.
Terreno: Mark eller tomt.
Terreno Rustico: Mark eller tomt på landet.
Tranquilo: Lugnt.
Traspaso: Överföring eller överlåtelse av egendom.
Trastero: Förråd.
Urbanization: Byggnad, bebyggelse eller urbanisering.
Vado permanente: Parkering förbjuden.
Vallado: Inhägnad, t.ex runt en tomt.
Vecindad: Grannskap.
Vende: Försäljning. (Se Vende: Till salu )
Vendedor/a: Säljare
Ventana: Fönster.
Viejo/a: Gammal.
Vigas de madera: Bjälkar.
Vivero: Plantskola.
Vivienda de Protection Oficial (VPO): Bostad som  får stöd eller bidrag, t.ex kommunala bostäder.
Vivienda: Bostad.
Vivienda habitual: Primär- eller huvudbostad.
Zona verde: Grönområde där man inte får bygga. Hänvisar också till trädgårdar, gräsmattor och andra ”gröna”områden.

Tillbaka till toppen..

På banken (Banco)

Amortizacion: Amortering. Avbetalningar på ett lån.
Cambio: Byte, växel och växelkurs.
Cargos: Omkostnader eller avgifter.
Cuenta corriente: Konto.
Domiciliacion de pagos: Autogiro, t.ex till mobil-, vatten- och elräkningar.
Domiciliacion bancaria: Direktdebitering. (Autogiro)
Fecha: Datum.
Gastos: Utgifter eller kostnader.
Euribor: European Inter- Bank Offered Rate, är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker i EU-länderna ställer till varandra för utlåning i euro och offentligörs av Europeiska Centralbanken.
Hipoteca: Inteckning, banklån, som syns i lagfarten.
Honorarios: Avgifter, arvode.
IRPH (Indice de Referencia de Prestamos Hipotecarios): är den ränta som används för rörliga lån som offentliggörs av Banco de España
Importe: Belopp.
Impuesto: Skatt.
Mensualidad: Månatlig betalning.
Recargo: Tilläggsavgift.
Saldo : Saldo.
Señal: Handpenning, deposition.
Tasa: Skattesats.
Tasa Anual Equivalente (TAE): Nominell ränta adderat med andra kostnader som uppkommer vid fastighetslån.
Tipo de interes: Ränta
Transferencia: Överföring av t.ex pengar.

Tillbaka till toppen..

Fler användbara ord

Almuerzo: Lunch, (i Spanien äter man sin lunch mellan klockan 14:00 och 16:00, vid den tid stänger de flesta kontor och butiker). Även Velasco Lawyers!
Cena: Middag
Desayuno: Frukost.
Estanco: En tobaksbutik, tobakshandlare ( där de också säljer hyreskontrakt och andra offentliga handlingar och ”papper från staten”)
Factura: Faktura eller räkning.
Ferreteria: Järnaffär eller järnhandel.
Ocasion: Erbjudande.
Papel del estado: Skattepapper (“papper från staten.”) som utfärdas i olika valörer för att göra inbetalningar till statliga kontor, t.ex. för att ansöka om uppehållstillstånd. Såld av estancos (tobaksbutiker).
Peligro: Fara.
Precio: Pris.
Presupuesto: Budget, prisförslag.
Recibo: Kvitto.
Seguro de viaje: Reseförsäkring.

Tillbaka till toppen..