+34 958 63 01 14 [email protected]

Den dagliga erfarenheten i många domstolar visar ett stort antal rättsaker där uppenbara kriminella beteenden kan bli föremål för en relativt enkel utredning, och när detta sker finns det prövningar som syftar till att påskynda processen. Dessa kallas Juicio Rapido eller snabb rättegång.

Främst är de till för att undvika förseningar i behandlingen av ärenden för mindre förseelser och ger snabbare och mer direkt skydd till brottsoffren. Dessa förfaranden är en koncentration av handlingar som presenteras för tingsrätten, vilket innebär att under en kort tid kan förseelser och brott utredas och rättegången kan äga rum inom högst femton dagar.

Den typ av brott där ett åtal kan vara en snabb process, eller i vissa fall omedelbar, är uppenbar stöld eller rån, inbrott och stöld av fordon, brott mot trafiksäkerheten, flagranta brott om upphovsrätt, folkhälsa, skada, tvång, trakasserier, hot eller fysiskt våld eller upprepad psykiskt våld som begås mot personer som avses i art.153 av strafflagen.

Artikel 153.1 anger att den som orsakar psykisk eller odefinierad skada, genom att slå eller misshandla utan att orsaka skador, där offret är eller har varit gift eller sambo i en känslomässig relation utan att bo tillsammans, familjemedlem eller någon särskilt utsatt person som lever med förövaren, ska straffas med fängelse från sex månader till ett år eller dömas till samhällstjänst 31-80 dagar plus förlora rätten att inneha och bära vapen i ett år och en dag till tre år. Om domaren eller domstolen finner personen som olämplig som utövare av föräldraansvar eller förmyndarskap för den minderåriga eller handikappade kan det bli aktuellt med fosterhem upp till fem år.

2. Om den som utsatts för brottet är en av dem som avses i artikel 173,2, förutom de som nämns ovan, skall förövaren straffas med fängelse från tre månader till ett år, eller samhällstjänst från trettio dagar till åttio dagar plus förlora rätten att inneha och bära vapen i ett år och en dag till tre år. Om domaren eller domstolen finner personen som olämplig som utövare av föräldraansvar eller förmyndarskap för den minderåriga eller handikappade kan det bli aktuellt med fosterhem upp till fem år.

Förövaren får ett straff inom den övre halvan av ovan nämnda påföljder om brottet sker i närvaro av barn, där vapen används eller när de inträffar hemma hos offret, eller där andra förelägganden har överträtts. Domaren eller domstolen kan även utdöma ett lägre straff med hänsyn till gärningsmannens personliga omständigheter.

Detta påskyndande av processen är inte bara för utredningen och lagföringen av brott, utan också för ett omedelbart åtal för förseelser. I de fall där snabba rättgångar används, måste polisens och den rättsliga administrationens arbete också påskyndas. Detta innebär att insamlingen av bevis måste göras snabbt och man måste se till att svaranden hela tiden är medveten om sina rättigheter och har juridiskt ombud.

Ett snabbt åtal kan endast väckas när brottet är belagt med ett fängelsestraff på högst fem år eller annat straff, vare sig det är ett singelt, gemensamt eller alternativt brott, där längden inte överskrider tio år, eller där processen inleds när svaranden har identifierats och arresterats och har ställts inför tingsrätten. Även dessa exempel gäller: när det är uppenbara brott, och det är när gärningsmannen tas på bar gärning eller att han blir förföljd genast efter att ha begått brottet eller när han är förvånad efter ett brott med effekter som förutsätter hans inblandning i det. När det är ett av de brott som nämns i strafflagen som ovan, eller när det är ett förmodat enkelt fall. Ett snabbt åtal kan inte väckas när utredning och åtal inte är förknippade med dem som nämns ovan, eller när domstolsprocessen är konfidentiell.

Ett omedelbart åtal för överträdelser är när det finns förseelser där skadorna  inte anses vara ett brott, eller påstådda övergrepp eller misshandel där inga skador finns. Mindre hot, tvång, trakasserier eller övergrepp när offret är en av följande: make eller maka (nuvarande eller tidigare), partner (nuvarande eller tidigare) samboende eller ej, där det finns blodsband eller de som är adopterade, antingen av sig själv eller hans maka/partner, minderåriga eller funktionshindrade personer som lever med honom eller har varit föremål för hans vårdnad, eller någon integrerad i  familjen eller särskilt utsatta personer i offentliga eller privata institutioner, eller när det är en uppenbar stöld. Dessa ärenden kan också rapporteras direkt till den tingsrätt där de kommer att utvärderas för att se om ett omedelbart åtal kan äga rum.

Förmodade enkla ärenden är de som nämns i reformen av strafflagen, särskilt efter godkännandet av lagen 38/2002 (Den officiella statliga bulletinen från den 23 november) där de förkortade förfaranden har godkänts för att underlätta det straffrättsliga systemet för specifika överträdelser, så att kriminalpolisen har fler funktioner i samband med material som används i ett rättsligt förfarande och för att informera de berörda. I de fall där handlingar anses vara ett brott informerar de de anklagade om deras rätt till juridiskt ombud. I vissa fall av snabbt åtal där den tilltalade är kallad att inställa sig inför tingsrätten och inte dyker upp, kan han arresteras, och om vittnen inte infinner sig och inte har någon giltig anledning till att inte komma så de kan dömas till böter mellan 200 till 5.000 euro.

Om du är kallad till en snabb rättegång beträffande mål för mindre lagöverträdelser, och där de som inte infinner sig kan dömas till böter mellan 200 till 2.000 euro, kan rättegången äga rum utan att du är närvarande. Några fall som kan uteslutas för omedelbar rättegång är sådana där svaranden får rättshjälp, när laboratorieanalyser måste erhållas och resultaten inte är redo för tiden för rättegången, när en expert behövs för att bedöma ett objekt och inte kan göra det i tid för ett snabbt åtal och när en rättsmedicinskt läkare krävs och han/hon inte kan närvara.